Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku KIEROWNIK STOISKA W MARKECIE

 • dokumentacja w wersji elektronicznej do pobrania,
 • format pliku .doc

 

Nazwa zawodu: Kierownik stoiska w markecie

Kod: 522202

Synteza: Kierownik stoiska w markecie nadzoruje realizację zadań sprzedażowych i kieruje bieżącą działalnością stoiska.Celem pracy kierownika stoiska w markecie jest osiągnięcie najwyższych wyników finansowych poprzez uzyskiwanie optymalnej zależności pomiędzy jakością i wydajnością pracy pracowników. Planuje i organizuje stoisko zgodnie z zasadami i przepisami BHP, ochrony środowiska i wymaganiami sanitarno-higienicznymi, w tym Systemu Analizy Zagrożeń i Krytycznych Punktów Kontroli (HACCP) rozdziela zadania podległym pracownikom, zapewnia sprawną obsługę klientów. Kierownik uczestniczy i doradza w procesie rekrutacji, szkoli, ocenia, motywuje i awansuje pracowników. Nadzoruje przestrzeganie procedur i standardów wewnętrznych firmy, rozpatruje zażalenia i reklamacje klientów zgodnie z ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej. Sprawuje nadzór nad przeprowadzaniem inwentaryzacji towarów i opakowań zwrotnych. W gestii kierownika leży też śledzenie wskaźników ekonomicznych i trendów w sprzedaży towarów oferowanych na stoisku. Kierownik stoiska w markecie sporządza raporty z działalności podległego stoiska i przedkłada je przełożonemu.

Zadania zawodowe:

 • analizowanie wyników sprzedaży w stosunku do planu i podejmowanie stosownych działań;
 • planowanie struktury asortymentowej, zamówień i poziomu zapasów na stoisku;
 • nadzorowanie działań reklamowych i marketingowych;
 • planowanie i przygotowywanie grafików pracy oraz kontrolowanie wykonywania obowiązków przez pracowników;
 • nadzorowanie standardów zapewniających jakość obsługi klientów obowiązujących w markecie;
 • zarządzanie reklamacjami zgłoszonymi przez klientów;
 • nadzorowanie przebiegu inwentaryzacji cząstkowych towarów wystawionych do sprzedaży i ich zapasów;
 • sporządzanie dokumentów dotyczących rozliczeń finansowych;
 • zabezpieczanie utargów i stoiska przed włamaniem i kradzieżą;
 • współpracowanie z innymi jednostkami organizacyjnymi marketu w zakresie funkcjonowania stoiska;
 • organizowanie stanowiska pracy zgodnie z zasadami i przepisami BHP, ochrony ppoż., ergonomii, ochrony środowiska i systemu HACCP.

Kierownik stoiska w markecie

zł45.00Cena