Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku KIEROWNIK RUCHU ZAKŁADU GÓRNICZEGO LUB ZAKŁADU

 • dokumentacja w wersji elektronicznej do pobrania,
 • format pliku .doc

 

Nazwa zawodu: Kierownik ruchu zakładu górniczego lub zakładu

Kod: 132204

Synteza: Wykonuje czynności kierownika oraz zastępcy kierownika ruchu zakładu górniczego lub zakładu w czynnych albo likwidowanych zakładach górniczych, w których strukturze organizacyjnej nie wydzielono odrębnego działu ruchu; organizuje i prowadzi ruch zakładu górniczego w zakresie: wykonywania działalności objętej koncesją, oznaczania terenu zakładu, zapewniania bezpieczeństwa powszechnego, bezpieczeństwa pożarowego, bezpieczeństwa osób przebywających w dziale ruchu zakładu górniczego (w tym w zakresie dotyczącym bezpieczeństwa i higieny pracy), racjonalnej gospodarki złożem, ochrony elementów środowiska, ochrony obiektów budowlanych oraz zapobiegania szkodom i ich naprawy.

Zadania zawodowe:

 • ustalanie zakresu działania poszczególnych działów ruchu zakładu górniczego oraz służb specjalistycznych zakładu górniczego;
 • dokonywanie właściwego oraz zgodnego z przeznaczeniem doboru maszyn 
  i urządzeń górniczych, materiałów oraz środków strzałowych i sprzętu strzałowego;
 • wyznaczanie osoby kierownictwa ruchu do wykonywania nadzoru nad prowadzeniem ruchu zakładu na danej zmianie w zastępstwie kierownika ruchu albo osoby dozoru ruchu zakładu górniczego do osobistego nadzorowania ruchu na danej zmianie;
 • ustalanie zasad zabezpieczenia zakładu górniczego na zmianach, na których ruch nie jest prowadzony, w dni wolne od pracy oraz w przypadku czasowego wstrzymania eksploatacji;
 • zapewnianie odpowiedniego nadzoru lub środków łączności, jeżeli stanowiska pracy są zajmowane przez odosobnionych pracowników;
 • opracowywanie instrukcji bezpiecznego wykonywania pracy dla stanowiska lub miejsca pracy w ruchu zakładu górniczego;
 • zawiadamianie organów nadzoru górniczego o każdym wypadku lub zagrożeniu bezpieczeństwa i życia ludzkiego;
 • zapoznawanie pracowników zakładu z obowiązującym dokumentem bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracowników (dokument bezpieczeństwa zawierający: opis czynności wykonywanych przed rozpoczęciem i po zakończeniu pracy, zasady i sposób bezpiecznego wykonywania pracy, zasady postępowania w sytuacjach awaryjnych, stwarzających zagrożenie dla życia lub zdrowia pracowników, informacje o stosowaniu sprzętu ochronnego i ratunkowego);
 • nadzorowanie ogradzania lub oznakowania terenu zakładu górniczego 
  i zabezpieczania miejsc niebezpiecznych;
 • określanie rodzajów prac szczególnie niebezpiecznych, które można wykonywać pod bezpośrednim nadzorem osoby dozoru;
 • ustalenie sposobu dokumentowania wykonanych prac po zakończonej zmianie;
 • wyznaczenie zakresu i terminu robót przygotowawczych;
 • nadzorowanie zabezpieczania wyrobisk górniczych przed napływem wód;
 • nadzorowanie robót udostępniających w obrębie samego złoża lub poza jego granicami, które służą przygotowaniu danej części zasobów do eksploatacji;
 • wyznaczanie pasa ochronnego wzdłuż obrzeża wyrobiska odkrywkowego, zabezpieczającego obiekty stałe i tereny położone w pobliżu wyrobisk odkrywkowych przed zagrożeniami związanymi z działalnością eksploatacyjną lub poeksploatacyjną oraz zabezpieczającego wyrobiska przed zagrożeniami związanymi z użytkowaniem obiektów stałych;
 • ustalanie zakresu i terminu kontroli wyrobiska i zwałowisk;
 • ustalanie zasad prowadzenia robót w przypadku wykrycia artefaktów;
 • zatwierdzenie projektu technicznego eksploatacji złoża oraz technologii robót górniczych;
 • ustalanie warunków ręcznego urabiania;
 • zatwierdzanie technologii robot górniczych;
 • opracowanie regulaminu ochrony przeciwpożarowej;
 • ustalanie harmonogramu pracy odkrywkowego zakładu górniczego na okres zimowy;
 • kierowanie zespołem podległych pracowników, w tym nadzorowanie procesów rekrutacji, przydzielania zadań, motywowanie i ocena oraz szkolenie pracowników;
 • sprawowanie nadzoru nad przygotowaniem sprawozdań oraz raportów dla zarządu zakładu, akcjonariuszy, jednostek zewnętrznych itd.;
 • pełnienie nadzoru nad przestrzeganiem zasad ergonomii oraz przepisów prawa w zakresie bhp ochrony ppoż. i ochrony środowiska.

Kierownik ruchu zakładu górniczego lub zakładu

zł45.00Cena