Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku KIEROWNIK PRZEDSIĘBIORSTWA TELEKOMUNIKACYJNEGO

 • dokumentacja w wersji elektronicznej do pobrania,
 • format pliku .doc

 

Nazwa zawodu: Kierownik przedsiębiorstwa telekomunikacyjnego

Kod: 133004

Synteza: Kieruje działalnością przedsiębiorstwa telekomunikacyjnego; opracowuje i wdraża strategię i plany krótko-, średnio- i długoterminowe przedsiębiorstwa; odpowiada za realizację celów strategicznych; zarządza podległymi pracownikami przedsiębiorstwa telekomunikacyjnego.

Zadania zawodowe:

 • planowanie, opracowywanie i nadzorowanie realizacji strategii przedsiębiorstwa telekomunikacyjnego;
 • opracowanie budżetu przedsiębiorstwa oraz nadzorowanie jego realizacji, w tym kontrolowanie wydatków przedsiębiorstwa zgodnie z założonym budżetem;
 • planowanie, koordynowanie i nadzorowanie działalności przedsiębiorstwa związanej bezpośrednio ze świadczeniem usług telekomunikacyjnych, teletransmisyjnych, transmisji radiowych, teleinformatycznych i łączności;
 • ustanawianie procedur operacyjnych i administracyjnych obowiązujących w przedsiębiorstwie, zarządzanie nimi oraz kontrolowanie ich przestrzegania przez pracowników przedsiębiorstwa;
 • nadzorowanie przetwarzania danych w telekomunikacji i zapewnianie ochrony tajemnicy telekomunikacyjnej;
 • realizowanie zadań i obowiązków na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa;
 • nadzorowanie i koordynowanie realizacji usług telekomunikacyjnych realizowanych dla poszczególnych klientów;
 • nadzorowanie przestrzegania procedur bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych klientów oraz wykorzystywanych w przedsiębiorstwie;
 • planowanie i nadzorowanie prac konserwacyjnych wyposażenia technicznego przedsiębiorstwa;
 • nadzorowanie wprowadzania usprawnień w zakresie wykorzystywanego przez firmę wyposażenia teleinformatycznego i oprogramowania;
 • nadzorowanie procesów zatrudniania i adaptacji zawodowej nowych pracowników;
 • koordynowanie pracy analityków sieciowych i systemowych, programistów, telemonterów i innych pracowników do spraw systemów i urządzeń telekomunikacyjnych;
 • motywowanie pracowników, kontrolowanie i ocenianie efektów ich pracy;
 • zapewnianie pracownikom przedsiębiorstwa szkoleń zawodowych i nadzorowanie rozwoju podległych pracowników w przedsiębiorstwie telekomunikacyjnym;
 • reprezentowanie przedsiębiorstwa telekomunikacyjnego wobec instytucji zewnętrznych;
 • przygotowywanie sprawozdań z prowadzonej działalności i prezentacji z działalności przedsiębiorstwa na potrzeby zarządu i zewnętrznych odbiorców;
 • przekazywanie Prezesowi Urzędu Komunikacji Elektronicznej wymaganych ustawowo informacji;
 • przestrzeganie zasad etyki zawodowej, bezpieczeństwa komunikacji elektronicznej w cyberprzestrzeni i zabezpieczania wrażliwych danych przedsiębiorstwa, zapewnienie podległemu personelowi bezpiecznego środowiska pracy, dbanie o przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stosowanie przepisów prawa dotyczących ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska.

Kierownik przedsiębiorstwa telekomunikacyjnego

zł45.00Cena