Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku KIEROWNIK PLACÓWKI WSPARCIA DZIENNEGO

 • dokumentacja w wersji elektronicznej do pobrania,
 • format pliku .doc

 

Nazwa zawodu: Kierownik placówki wsparcia dziennego

Kod: 134105

Synteza: Kierownik placówki wsparcia dziennego odpowiada za organizację i nadzór nad prawidłowym działaniem placówki; opracowuje, wdraża i monituje procedury i standardy świadczonych usług w celu zapewnienia właściwej rekrutacji oraz warunków bytowych i wychowawczych nad wychowankami. Samodzielnie podejmuje decyzje i ponosi odpowiedzialność za zaistniałe zdarzenia, dostosowując bieżącą działalność placówki wsparcia dziennego do obowiązujących przepisów prawa.

Zadania zawodowe:

 • kierowanie bieżącą działalnością placówki;
 • nadzorowanie przestrzegania przepisów BHP, ochrony ppoż, ergonomii, ochrony środowiska, systemu HACCP;
 • sprawowanie nadzoru nad realizacją standardów bytowych, wychowawczych i dydaktycznych w placówce;
 • sprawowanie opieki nad wychowankami oraz stwarzanie im warunków rozwoju;
 • sporządzanie planów pracy placówki;
 • opracowanie planu finansowo-rzeczowego oraz odpowiedzialność za jego realizację i rozliczenie;
 • dysponowanie w ramach udzielonych uprawnień środkami finansowymi i ponoszenie odpowiedzialności za ich prawidłowe, zgodne z obowiązującymi przepisami, wydatkowanie;
 • planowanie i organizacja zaopatrzenia materiałowo-technicznego oraz konserwacji i napraw sprzętu w placówce;
 • sprawowanie nadzoru nad mieniem placówki i prowadzenie ewidencji środków trwałych;
 • organizowanie administracyjnej, finansowej i gospodarczej obsługi placówki;
 • rozpatrywanie skarg związanych z działalnością placówki, badanie zasadność skarg oraz podejmowanie działań zapewniających ich należyte terminowe załatwienie;
 • ustalanie zakresu zadań i odpowiedzialności na poszczególnych stanowiskach pracy oraz nadzorowanie i ocenianie efektywności pracy podległych pracowników;
 • współpraca z rodzicami i opiekunami podopiecznych oraz zewnętrznymi partnerami;
 • budowanie pozytywnego wizerunku podległej placówki;
 • sporządzanie obowiązującej sprawozdawczości;
 • pełnienie funkcji administratora danych w związku z realizacją zadań ośrodka adopcyjnego;
 • reprezentowanie placówki wsparcia dziennego na zewnątrz.

Kierownik placówki wsparcia dziennego

zł45.00Cena

  © 2020 by Zagłębie BHP

  ZASADY OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

  Ilość wejść

  REGULAMIN sklepu

  Chcesz złożyć zamówienie? Napisz do nas zaglebiebhp@hub.pl lub zadzwoń 76 720 82 45