Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku KIEROWNIK MAŁEGO PRZEDSIĘBIORSTWA W PRZEMYŚLE WYDOBYWCZYM

 • dokumentacja w wersji elektronicznej do pobrania,
 • format pliku .doc

 

Nazwa zawodu: Kierownik małego przedsiębiorstwa w przemyśle wydobywczym

Kod: 132203

Synteza: W imieniu własnym lub w imieniu właściciela planuje, kieruje i koordynuje działalność przedsiębiorstwa w zakresie głębinowej lub odkrywkowej eksploatacji złóż, wydobycia ropy lub gazu zatrudniającego od 10 do 49 pracujących; planuje, koordynuje i kontroluje działalność wydobywczą; odpowiada za opracowanie strategii produkcyjnej, dobór technologii i maszyn i urządzeń górniczych; zarządza pracownikami kopalni; odpowiada za kontakty zewnętrzne i pozyskiwanie nowych klientów i kontrahentów.

Zadania zawodowe:

 • planowanie działalności wydobywczej pod kątem jakości i wielkości urobku, kosztów i dostępnego czasu produkcji oraz wymogów dotyczących wyposażenia technicznego i pracowników;
 • określenie miejsc wydobycia złóż, dokonywanie analizy kosztów ich wydobycia oraz analizowanie i optymalizowanie procesów wydobywczych pod kątem zwiększania wydajności produkcji;
 • opracowywanie strategii usuwania wydobytych kopalin;
 • dobieranie maszyn, urządzeń, materiałów oraz środków i sprzętu górniczego zgodnie z warunkami koncesji z uwzględnieniem rodzaju wydobywanej kopaliny, jakości złoża, warunków geologicznych i hydrogeologicznych, pory roku, skali wydobycia, warunków finansowych przedsiębiorstwa itp.;
 • dobieranie maszyn, urządzeń, materiałów oraz środków i sprzętu wiertniczego, zgodnie z warunkami geologicznymi, hydrogeologicznymi, oraz rodzaju kopaliny itp.;
 • koordynacja pracy na poszczególnych etapach produkcji oraz zatwierdzanie stosowanych technologii i systemów produkcyjnych;
 • nadzorowanie działania zakładu produkcyjnego i przestrzegania procedur jakości, w tym: kontrolowanie procesu produkcyjnego, nadzór nad działaniami zakładu oraz rozwiązywanie problemów natury technicznej i organizacyjnej;
 • nadzorowanie robót związanych z zabezpieczaniem wyrobisk górniczych;
 • ocenianie wydajności kopalni w celu określenia przydatności stosowanych urządzeń i technologii oraz wprowadzenia zmian w programie prac wydobywczych lub zmian dotyczących instalowanych urządzeń;
 • nadzorowanie zakupu i instalowania nowych instalacji, maszyn i urządzeń górniczych oraz planowanie i zlecenie konserwacji, napraw i modernizacji instalacji, maszyn i urządzeń;
 • badanie i wdrażanie wymogów regulacyjnych i statutowych mających wpływ na procesy wydobycia i środowisko naturalne;
 • kierowanie zespołem podległych pracowników, zatrudnianie i zwalnianie pracowników, określanie zakresów obowiązków, motywowanie, kontrolowanie i ocenianie efektów ich pracy;
 • zapewnianie warunków do rozwoju zawodowego pracowników, zwłaszcza w zakresie podnoszenia ich kwalifikacji i uprawnień zawodowych;
 • kontrolowanie posiadania przez osoby zatrudnione znaczków kontrolnych lub innych identyfikatorów oraz kontrolowanie certyfikatów i uprawnień zawodowych posiadanych przez pracowników;
 • zapoznawanie pracowników kopalni z obowiązującymi dokumentami bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracowników;
 • określanie i nadzorowanie realizacji strategii handlowej i marketingowej;
 • negocjowanie i zawieranie umów z klientami i dostawcami;
 • reprezentowanie przedsiębiorstwa wobec instytucji zewnętrznych;
 • dokumentowanie wykonanych prac górniczych, przygotowywanie ewidencji produkcji i sprawozdań z produkcji;
 • przygotowywanie raportów i prezentacji z działalności przedsiębiorstwa dla właścicieli oraz na potrzeby zewnętrzne;
 • zawiadamianie organów nadzoru górniczego o każdym wypadku lub zagrożeniu bezpieczeństwa i życia ludzkiego;
 • zapewnienie podległym pracownikom bezpiecznego środowiska pracy, dbanie o przestrzeganie zasad etyki, bezpieczeństwa i higieny pracy, stosowanie przepisów prawa dotyczących ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska.

Kierownik małego przedsiębiorstwa w przemyśle wydobywczym

zł45.00Cena