Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku KIEROWNIK KOMÓRKI ORGANIZACYJNEJ PODMIOTU LECZNICZEGO

 • dokumentacja w wersji elektronicznej do pobrania,
 • format pliku .doc

 

Nazwa zawodu: Kierownik komórki organizacyjnej podmiotu leczniczego

Kod: 134202

Synteza: Planuje, organizuje i nadzoruje pracę komórki organizacyjnej podmiotu leczniczego (na przykład: gabinetu medycyny szkolnej, gabinetu medycyny pracy, gabinetu stomatologicznego itp.); zarządza podległym personelem; odpowiada za efektywne funkcjonowanie komórki organizacyjnej podmiotu leczniczego; zarządza finansami komórki organizacyjnej i odpowiada za sprawozdawczość w tym zakresie.

Zadania zawodowe:

 • planowanie pracy komórki organizacyjnej podmiotu leczniczego i kierowanie realizacją jej zadań zgodnie ze strategią podmiotu leczniczego w ramach założonego budżetu;
 • analizowanie realizacji zadań komórki organizacyjnej podmiotu leczniczego pod kątem wykonania planów i oceny kosztów działalności;
 • bieżące nadzorowanie przestrzegania regulaminu organizacyjnego podmiotu leczniczego, zwłaszcza w zakresie sposobów i warunków udzielania świadczeń medycznych;
 • realizowanie polityki kadrowej komórki organizacyjnej podmiotu leczniczego, w tym zatrudnianie personelu medycznego i pomocniczego, prowadzenie ewidencji czasu pracy podległych pracowników oraz kontrolowanie ważności uprawnień personelu medycznego;
 • opracowywanie szczegółowych zakresów obowiązków i grafików pracy dla podległych pracowników, kontrolowanie efektów ich pracy oraz ocenianie pracowników;
 • planowanie i zapewnianie szkoleń oraz stwarzanie warunków rozwoju zawodowego pracowników komórki organizacyjnej podmiotu leczniczego, w szczególności personelu medycznego;
 • zapewnianie właściwego pobierania, wydawania i zdawania wszelkich leków, środków i materiałów medycznych, sprzętu i wyposażenia medycznego itp. oraz rozliczania się z nich zgodnie z obowiązującymi, w tym zakresie zasadami i przepisami;
 • inicjowanie zmian organizacyjnych mających na celu usprawnianie działania podległej komórki organizacyjnej;
 • koordynowanie współpracy podległej komórki z innymi komórkami podmiotu leczniczego w zakresie wspólnych zadań w obszarze realizacji świadczeń medycznych i przejmowania pacjentów;
 • nadzorowanie prawidłowego, zgodnego z przepisami, przygotowywania, przetwarzania, archiwizowania i obiegu dokumentów, w szczególności dokumentacji medycznej pacjentów;
 • zapewnianie podległemu zespołowi bezpiecznego środowiska pracy, dbanie o przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stosowanie przepisów prawa dotyczących ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska.

Kierownik komórki organizacyjnej podmiotu leczniczego

zł45.00Cena