Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku KIEROWNIK KINA

 • dokumentacja w wersji elektronicznej do pobrania,
 • format pliku .doc

 

Nazwa zawodu: Kierownik kina

Kod: 143108

Synteza: Kieruje pracą kina w zakresie udzielonych pełnomocnictw i upoważnień; upowszechnia i promuje kulturę audiowizualną przez organizowanie projekcji filmów; planuje zadania i zarządza grupą podległych pracowników; nadzoruje i utrzymuje kontakt z dystrybutorami filmów.

Zadania zawodowe:

 • kierowanie pracą kina w zakresie udzielonych pełnomocnictw i upoważnień;
 • upowszechnianie i promowanie kultury audiowizualnej przez dobór repertuaru kina;
 • podejmowanie i koordynowanie działań w zakresie promocji kina i repertuaru;
 • wyszukiwanie i dobieranie dystrybutorów w celu zorganizowania odpowiedniego repertuaru filmowego;
 • opracowywanie procedur i wewnętrznych regulaminów pracy oraz mechanizmów zapewniających prawidłowość projekcji filmowych;
 • realizowanie celów sprzedażowych kina;
 • negocjowanie i zawieranie umów z agencjami reklamowymi w zakresie reklam emitowanych przed seansami oraz umieszczanych na nośnikach reklamowych;
 • określanie parametrów infrastruktury kinowej (projektory, nagłośnienie, fotele itp.) oraz negocjowanie warunków ich dostawy i instalacji z producentami i dystrybutorami;
 • wykonywanie zadań z zakresu zarządzania personelem, w tym: rekrutowanie pracowników, planowanie zadań i kontrolowanie ich wykonywania, motywowanie pracowników, kontrolowanie i ocenianie efektów ich pracy oraz zapewnianie szkoleń zawodowych i nadzorowanie rozwoju zawodowego podległych pracowników kina;
 • doskonalenie własnych kompetencji w zakresie zarządzania kinem i zarządzania zasobami ludzkimi;
 • przygotowywanie sprawozdań z działalności kina i prezentacji na potrzeby zarządu i zewnętrznych odbiorców;
 • przestrzeganie zasad etyki zawodowej, zapewnienie podległemu personelowi bezpiecznego środowiska pracy, dbanie o przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stosowanie przepisów prawa dotyczących ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska.

Kierownik kina

zł45.00Cena