Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku KIEROWNIK HOSPICJUM

 • dokumentacja w wersji elektronicznej do pobrania,
 • format pliku .doc

 

Nazwa zawodu: Kierownik hospicjum

Kod: 134201

Synteza: Planuje, organizuje i nadzoruje pracę hospicjum; ustala wewnętrzny regulamin organizacyjny; odpowiada za prowadzenie właściwej polityki kadrowej; nadzoruje przestrzeganie przepisów prawa w hospicjum, w szczególności przestrzeganie praw pacjenta.

Zadania zawodowe:

 • ustalanie regulaminu organizacyjnego hospicjum i wydawanie zarządzeń regulujących pracę hospicjum;
 • określanie zadań hospicjum, kierowanie ich realizacją oraz sprawowanie nadzoru nad działalnością hospicjum;
 • określanie organizacji wewnętrznej komórek organizacyjnych hospicjum;
 • opracowywanie i realizowanie planów inwestycyjnych oraz planów finansowo-rzeczowych hospicjum;
 • ustalanie i realizowanie zasad polityki kadrowej, w tym: zatrudnianie, zwalnianie, motywowanie i kontrolowanie efektów pracy pracowników hospicjum;
 • zapewnianie warunków do rozwoju zawodowego pracowników hospicjum, w tym kierowanie personelu medycznego na specjalistyczne szkolenia;
 • zawieranie umów ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej wobec pacjentów hospicjum;
 • zapewnienie przestrzegania praw pacjenta na terenie hospicjum;
 • nawiązywanie współpracy z organem założycielskim, organami jednostek samorządu terytorialnego, organami administracji rządowej i organizacjami pozarządowymi w zakresie realizacji zadań statutowych hospicjum;
 • zawieranie umowy z instytucjami finansującymi świadczenia medyczne i innymi podmiotami o udzielanie świadczeń zdrowotnych przez hospicjum;
 • reprezentowanie hospicjum wobec instytucji i podmiotów zewnętrznych;
 • nawiązywanie współpracy ze szpitalami, rodzinami, opiekunami chorych, itp.;
 • przygotowywanie raportów z działalności hospicjum na potrzeby organu prowadzącego, właścicieli i zewnętrznych odbiorców;
 • zapewnienie podległemu zespołowi bezpiecznego środowiska pracy, dbanie o przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, stosowanie przepisów prawa dotyczących ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska.

Kierownik hospicjum

zł45.00Cena