Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku KIEROWNIK FIRMY AUDYTORSKIEJ

 • dokumentacja w wersji elektronicznej do pobrania,
 • format pliku .doc

 

Nazwa zawodu: Kierownik firmy audytorskiej

Kod: 134904

Synteza: Zarządza i koordynuje pracą firmy audytorskiej; kreuje, wdraża i kontroluje realizację planów finansowych krótko-, średnio- i długoterminowych; tworzy strategię firmy audytorskiej; odpowiada za kontakty i pozyskiwanie klientów; zarządza pracownikami firmy audytorskiej.

Zadania zawodowe:

 • opracowywanie strategicznych i operacyjnych planów działania dla firmy audytorskiej w krótkiej i długiej perspektywie oraz nadzorowanie ich realizacji;
 • tworzenie i nadzorowanie realizacji biznesplanów dotyczących poszczególnych projektów realizowanych na zamówienie klientów oraz dotyczących całej firmy audytorskiej;
 • określanie zadań dla poszczególnych działów firmy i samodzielnych stanowisk, nadzorowanie ich realizacji oraz kontrolowanie efektów;
 • opracowywanie i wdrażanie standardów kontroli jakości pracy w firmie audytorskiej;
 • uczestniczenie w opracowaniu ofert z zakresu audytu dla klientów;
 • pozyskiwanie klientów i utrzymywanie kontaktów z kontrahentami;
 • bieżące zarządzanie zasobami i kosztami firmy, w tym sprawowanie kontroli nad wynikiem finansowym firmy;
 • rekrutowanie pracowników zgodnie z założeniami dotyczącymi rozwoju firmy audytorskiej oraz wymaganiami kwalifikacyjnymi określonymi w ustawie o biegłych rewidentach;
 • nadzorowanie pracy i motywowanie podległego personelu oraz ocenianie efektów ich pracy, w szczególności biegłych rewidentów i audytorów oraz zapewnianie wsparcia merytorycznego podległym pracownikom;
 • zapewnianie pracownikom szkoleń wymaganych przepisami prawa i nadzorowanie ich rozwoju zawodowego oraz prowadzenie dokumentacji doskonalenia zawodowego podległych pracowników;
 • rozwijanie własnych kompetencji oraz aktualizowanie wiedzy z zakresu przepisów prawa podatkowego, Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej, ustawy o rachunkowości itp.;
 • zgłaszanie wszelkich zmian w firmie audytorskiej do rejestru firm prowadzących rewizję finansową;
 • nadzorowanie opracowania i wdrażania systemu wewnętrznej kontroli jakości wymaganego przez ustawę o biegłych rewidentach;
 • nadzorowanie terminowego przekazywania rocznego sprawozdania z działalności firmy Krajowej Radzie Biegłych Rewidentów;
 • zawieranie i odnawianie obowiązkowej umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania czynności rewizji finansowej;
 • przygotowywanie sprawozdań i prezentacji z działalności firmy na potrzeby zarządu i zewnętrznych odbiorców;
 • przestrzeganie przepisów ustawy o biegłych rewidentach, zasad etyki zawodowej, zapewnienie podległemu personelowi bezpiecznego środowiska pracy, dbanie o przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stosowanie przepisów prawa dotyczących ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska.

Kierownik firmy audytorskiej

zł45.00Cena