Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku KIEROWNIK DZIAŁU KADR I PŁAC

 

 • dokumentacja w wersji elektronicznej do pobrania,
 • format pliku .doc

 

Nazwa zawodu: Kierownik działu kadr i płac

Kod: 121201

Synteza: Kierownik działu kadr i płac zarządza procesami związanymi z zasobami ludzkimi w organizacji. Kierownik działu kadr i płac występuje w większości organizacji sektora publicznego i prywatnego. Celem pracy kierownika jest organizacja pracy działu kadr i płac, zarządzanie zasobami ludzkimi, wynagrodzeniami, współpraca z zarządem organizacji, kadrą kierowniczą, pracownikami, związkami zawodowymi, zarządzanie informacjami, polityką szkoleniową oraz kształtowaniem właściwej kultury organizacyjnej, wizerunku organizacji. Kierownik nadzoruje prace związane z planowaniem i właściwą polityką personalną, opracowaniem procedur i regulaminów wewnętrznych, prowadzeniem procesów rekrutacyjnych i dokumentacji kadrowej, rozliczaniem czasu pracy i naliczaniem wynagrodzeń, sporządzaniem deklaracji ZUS, podatkowych, sprawozdań statystycznych, przygotowaniem analiz z zakresu pracy działu, prowadzeniem spraw socjalnych pracowników i funduszu świadczeń socjalnych. Do jego obowiązków należy tworzenie i uaktualnianie systemu prowadzenia dokumentacji pracowniczej, listy płac, realizacji spraw kadrowych (urlopy, zaświadczenia, świadectwa pracy, zawieranie umów), zarządzanie systemem wynagrodzeń i wszelkimi sprawami, które wiążą się z płacami (zasiłki chorobowe, opiekuńcze, wychowawcze).

Zadania zawodowe:

 • organizowanie własnego stanowiska pracy i podległego personelu zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie BHP, ergonomii, ppoż. i ochrony środowiska;
 • przygotowywanie projektów, wdrażanie i monitorowanie przestrzegania wewnętrznych aktów prawnych z zakresu kadrowo-płacowego;
 • prowadzenie wszystkich etapów procesu kadrowego (od rekrutacji poprzez nawiązanie, świadczenie i ustanie stosunku pracy);
 • nadzorowanie prawidłowości prowadzenia spraw pracowniczych i terminowości sporządzania sprawozdań;
 • reprezentowanie pracodawcy w kontaktach z pracownikami oraz jednostkami zewnętrznymi w zakresie zadań kadrowo-płacowych i socjalnych;
 • zarządzanie polityką szkoleniową, w tym tworzenie planów szkoleń oraz planów indywidualnego rozwoju zawodowego;
 • planowanie funduszu płac, analizowanie i kontrolowanie jego wykorzystania;
 • nadzorowanie prawidłowości obliczania wynagrodzeń, zasiłków i innych świadczeń wynikających z nawiązanego stosunku pracy;
 • nadzorowanie prawidłowej realizacji obowiązków płatnika;
 • kształtowanie kultury organizacyjnej poprzez planowanie i koordynowanie polityki dot. stosunków międzyludzkich oraz relacji pomiędzy pracownikami a pracodawcą.

Kierownik działu kadr i płac

zł45.00Cena