Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku KIEROWNIK DOMU SPOKOJNEJ STAROŚCI

 

 • dokumentacja w wersji elektronicznej do pobrania,
 • format pliku .doc

 

Nazwa zawodu: Kierownik domu spokojnej starości

Kod: 134301

Synteza: Kierownik w domu spokojnej starości zapewnia efektywne funkcjonowanie domu i nadzoruje usługi świadczone na rzecz osób starszych.Kierownik domu spokojnej starości planuje, nadzoruje i ocenia świadczenie usług w zakresie opieki nad osobami starszymi – pensjonariuszami tego domu. Koordynuje działania administracyjne w zakresie planowania budżetu, zarządzania finansami, zapewnienia właściwych warunków eksploatacji bazy technicznej, kontrolowania jakości wykonania przydzielonych zadań, prowadzenia odpowiedniej polityki kadrowej zgodnej z kwalifikacjami i predyspozycjami psychofizycznymi pracowników. Samodzielnie podejmuje decyzje i ponosi całkowitą odpowiedzialność za zaistniałe zdarzenia, dostosowując bieżącą działalność domu do obowiązujących przepisów, standardów i potrzeb pensjonariuszy. Jest odpowiedzialny za realizowanie zamówień i zobowiązań wobec podmiotów zewnętrznych. Bardzo ważnym zadaniem kierownika domu spokojnej starości jest stałe monitorowanie i ocena efektywności działalności placówki.

Zadania zawodowe:

 • nadzorowanie realizacji przepisów BHP, ochrony ppoż., ergonomii, ochrony środowiska, systemu HACCP;
 • kierowanie i zarządzanie usługami i infrastrukturą domu spokojnej starości;
 • zawieranie umów z dostawcami usług i realizacja ich postanowień;
 • realizowanie zamówień i zobowiązań wobec podmiotów zewnętrznych;
 • dobieranie, zatrudnianie pracowników oraz nadzór nad stałym podnoszeniem kwalifikacji;
 • kierowanie działaniami personelu domu spokojnej starości;
 • nadzorowanie realizacji standardu opieki na osobami starszymi;
 • organizowanie i prowadzenie działalności marketingowej;
 • ocenianie efektywności działania domu spokojnej starości.

Kierownik domu spokojnej starości

zł45.00Cena