Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku KIEROWNIK DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ

 

 • dokumentacja w wersji elektronicznej do pobrania,
 • format pliku .doc

 

Nazwa zawodu: Kierownik domu pomocy społecznej

Kod: 134402

Synteza: Kierownik domu pomocy społecznej planuje, nadzoruje i koordynuje usługi dla osób w nim przebywających według obowiązującego standardu.Kierownik domu pomocy społecznej opracowuje, wdraża i monitoruje procedury, strategie i standardy usług w celu zapewnienia właściwych warunków bytowych, usług opiekuńczych i wspomagających, jak również poczucia bezpieczeństwa, intymności i prywatności mieszkańców. Koordynuje działania administracyjne w zakresie: planowania budżetu i zarządzania finansami, zapewnienia właściwych warunków eksploatacji bazy technicznej, czuwania nad właściwym obiegiem dokumentów i informacji, kontrolowania jakości wykonania przydzielonych zadań, prowadzenia odpowiedniej polityki kadrowej zgodnej z kwalifikacjami i predyspozycjami psychofizycznymi pracowników. Samodzielnie podejmuje decyzje i ponosi całkowitą odpowiedzialność za zaistniałe zdarzenia, dostosowując bieżącą działalność domu do obowiązujących przepisów i potrzeb mieszkańców. Zadaniem kierownika domu pomocy społecznej jest też współpraca z zewnętrznymi partnerami i tworzenie pozytywnego wizerunku domu.

Zadania zawodowe:

 • nadzorowanie przestrzegania przepisów BHP, ochrony ppoż., ergonomii, ochrony środowiska i systemu HACCP w domu opieki społecznej;
 • kierowanie i zarządzanie usługami oraz infrastrukturą domu opieki społecznej;
 • zarządzanie zasobami ludzkimi;
 • planowanie i kontrolowanie wydatków budżetowych oraz efektywności wykorzystania zasobów domu;
 • ustalanie zakresu zadań i odpowiedzialności na poszczególnych stanowiskach pracy;
 • rekrutowanie i zatrudnianie pracowników oraz organizowanie szkoleń;
 • nadzorowanie i ocenianie efektywności pracy pracowników;
 • katalogowanie usług opiekuńczych dla mieszkańców domu;
 • monitorowanie i ocenianie zasobów przeznaczonych na świadczenie usług w zakresie zabezpieczenia mieszkańcom potrzeb bytowych, opiekuńczych i wspomagających;
 • nadzorowanie prawidłowej współpracy z otoczeniem zewnętrznym domu.

Kierownik domu pomocy społecznej

zł45.00Cena