Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku KIEROWNIK BIURA

 

 • dokumentacja w wersji elektronicznej do pobrania,
 • format pliku .doc

 

Nazwa zawodu: Kierownik biura

Kod: 334101

Synteza: Kierownik biura organizuje, koordynuje i zarządza pracą biura.Kierownik biura jest zawodem o charakterze administracyjno-biu-rowym. Stanowisko to występuje w przedsiębiorstwach, instytucjach, urzędach, stowarzyszeniach, organizacjach różnych typów i wielkości. Celem pracy kierownika biura jest zorganizowanie i zapewnienie sprawnego funkcjonowania biura. Do jego zadań należy sporządzanie procedur w zakresie czynności biurowych oraz wewnętrznych regulaminów, zarządzeń i instrukcji. Kierownik biura nadzoruje przepływ korespondencji i archiwizację dokumentów. Odpowiada za prawidłowy obieg dokumentów oraz za sprawny przepływ informacji. Planuje i nadzoruje zaopatrzenie w materiały biurowe, wyposażenie i urządzenia biurowe. Planuje i kontroluje koszty w zakresie działalności administracyjno-biurowej. Zarządza pracą podległych mu pracowników. Kierownik biura może współpracować z instytucjami zewnętrznymi i kontrahentami w zakresie prowadzonej przez pracodawcę działalności.

Zadania zawodowe:

 • zapewnianie przepływu informacji i dokumentów wewnątrz przedsiębiorstwa oraz zarządzanie korespondencją;
 • aktualizowanie i kompletowanie dokumentów potwierdzających wiarygodność przedsiębiorstwa;
 • nadzorowanie segregowania i archiwizowania dokumentów;
 • zapewnianie funkcjonowania urządzeń i sprzętu biurowego;
 • organizowanie spotkań, konferencji oraz wyjazdów integracyjnych pracowników;
 • sporządzanie instrukcji, procedur i regulaminów w zakresie czynności biurowych;
 • organizowanie i nadzorowanie pracy podległych pracowników;
 • motywowanie, ocenianie i premiowanie podległych pracowników;
 • organizowanie i nadzorowanie zaopatrzenia biura w materiały biurowe, materiały promocyjne, wyposażenie i artykuły spożywcze;
 • współpracowanie i zawieranie umów z kontrahentami i podwykonawcami w zakresie prowadzonej przez pracodawcę działalności;
 • planowanie i kontrolowanie kosztów funkcjonowania biura;
 • organizowanie stanowisk pracy zgodnie z zasadami BHP i ochrony ppoż. oraz wymaganiami ergonomii ochrony środowiska.

Kierownik biura

zł45.00Cena