Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku KIEROWCA AUTOCYSTERNY

 

  • dokumentacja w wersji elektronicznej do pobrania,
  • format pliku .doc

 

Nazwa zawodu: Kierowca autocysterny

Kod: 833201

Synteza: Kierowca autocysterny dokonuje załadunku produktów do autocysterny, ich przewozu i rozładunku.Kierowca autocysterny jest zawodem o charakterze usługowym. Celem pracy kierowcy autocysterny jest fizyczne przemieszczanie produktów w łańcuchu dostaw. Jest odpowiedzialny za załadunek i rozładunek prowadzony odpowiednią metodą, w zależności od rodzaju przewożonej substancji (z wykorzystaniem wahadła gazowego, metodą grawitacyjną, pomp spalinowych, pomp elektrycznych, zaworów, nalewaków) oraz jest odpowiedzialny za stosowanie właściwych środków ochrony, uziemienia, zabezpieczenia. Podczas przewozu kontroluje właściwości fizyko-chemiczne transportowanych substancji np. mleko – właściwa temperatura; parafina, gazy techniczne – ciśnienie – z wykorzystaniem specjalistycznych przyrządów pomiarowych. Jego obowiązkiem jest weryfikacja dokumentów przewozowych (listy przewozowe, faktury, WZ). W przypadku przewozu towarów niebezpiecznych – oznakowuje pojazd zgodne z ADR (tablice wyróżniające i nalepki ostrzegawcze) oraz sporządza odpowiedni dokument przewozowy. Prowadzi pojazd zgodnie z przepisami ruchu drogowego i rozporządzeniem dotyczącym czasu pracy kierowcy. Sprawuje kontrolę nad stanem technicznym pojazdu: oświetleniem, stanem ogumienia, poziomami płynów eksploatacyjnych, kontroluje wycieki.

Zadania zawodowe:

  • sprawdzanie stanu technicznego autocysterny;
  • planowanie przewozu autocysterną na podstawie dokumentacji przewozowej;
  • prowadzenie załadunku autocysterny;
  • przygotowywanie autocysterny do przewozu wraz z jego oznakowaniem;
  • przewożenie powierzonych materiałów autocysterną zgodnie z przepisami ruchu drogowego;
  • prowadzenie dokumentacji przewozowej autocysterny z wykorzystaniem aparatury kontrolno-pomiarowej;
  • prowadzenie rozładunku autocysterny;
  • organizowanie pracy zgodnie z przepisami BHP, ochrony ppoż. ochrony środowiska i ergonomii.

Kierowca autocysterny

zł45.00Cena