Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku KAPITAN PORTU MORSKIEGO

 

 • dokumentacja w wersji elektronicznej do pobrania,
 • format pliku .doc

 

Nazwa zawodu: Kapitan portu morskiego

Kod: 315204

Synteza: Z ramienia terenowego organu administracji morskiej (dyrektora urzędu morskiego) na obszarze portu morskiego kieruje działalnością kapitanatu portu.

Zadania zawodowe:

 • nadzór nad bezpieczeństwem żeglugi oraz porządkiem portowo-żeglugowym w porcie, na redzie, na torach podejściowych, w tym kontrole: stanu działania oznakowania nawigacyjnego i urządzeń sygnalizacyjnych, stanu załadowania statków i ich wyposażenia;
 • nadzór nad transportem i przeładunkiem materiałów niebezpiecznych;
 • nadzór nad ratowaniem życia na morzu oraz zabezpieczanie mienia znalezionego na morzu bądź wyrzuconego przez morze;
 • kierowanie akcjami przeciwlodowymi oraz udział w akcjach przeciwsztormowych i przeciwpowodziowych na terenie portu;
 • nadzór nad wykonywaniem pilotażu, holownictwa i cumownictwa;
 • nadzór nad ogólnym stanem bezpieczeństwa przeciwpożarowego; 
 • przeprowadzanie dochodzeń w sprawach wypadków morskich w zakresie określonym w ustawie o izbach morskich;
 • rejestrowanie statków wchodzących do portu i wychodzących z portu;
 • informowanie kapitanów statków o locji i warunkach nawigacyjnych na polskich obszarach morskich;
 • wydawanie zaleceń i nakazów w sprawach robót pogłębiarskich, a także prac remontowo-konserwacyjnych nabrzeży i pomostów;
 • opiniowanie zamierzonych działań inwestycyjno-modernizacyjnych obiektów i urządzeń portowych;
 • wymierzanie winnym naruszenia norm prawnych, obowiązujących na terenie portu, kar pieniężnych w granicach udzielonego upoważnienia;
 • współpraca ze strażą graniczną, policją i strażą pożarną w zakresie bezpieczeństwa i ładu publicznego na terenie portu;
 • organizowanie i nadzorowanie pracy podległego personelu;
 • nadzór nad bieżącą eksploatacją jednostek pływających kapitanatu portu.

Kapitan portu morskiego

zł45.00Cena