Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku INWENTARYZATOR

 

 • dokumentacja w wersji elektronicznej do pobrania,
 • format pliku .doc

 

Nazwa zawodu: Inwentaryzator

Kod: 432102

Synteza: Wykonuje ogół czynności związanych z ustalaniem rzeczywistego stanu środków gospodarczych przedsiębiorstwa na określony dzień, w celu sprawdzenia ich zgodności z danymi księgowymi.

Zadania zawodowe:

 • ewidencjonowanie stanu majątku przedsiębiorstwa na podstawie: spisu z natury składników majątkowych, uzyskanych od kontrahentów pisemnych potwierdzeń zobowiązań i należności, danych zawartych w księgach rachunkowych;
 • dokonywanie weryfikacji ciągłej lub okresowej stanu majątkowego wynikającego z ksiąg rachunkowych;
 • sporządzanie rocznego planu inwentaryzacji;
 • sukcesywne ustalanie i rozliczanie ilościowe i wartościowe powstałych różnic inwentaryzacyjnych oraz określanie przyczyn ich powstawania na podstawie przeprowadzonego postępowania wyjaśniającego;
 • ustalanie osób majątkowo odpowiedzialnych za powierzone im mienie, występowanie z wnioskami o uznanie niedoborów za zawinione lub niezawinione oraz ustalanie kwoty roszczeń wobec osób winnych;
 • sporządzanie protokołów inwentaryzacyjnych i archiwizowanie kompletnej dokumentacji;
 • uczestniczenie w szkoleniach zespołów spisowych;
 • nadzorowanie właściwego przygotowania arkuszy spisowych oraz kontrolowanie poprawności ich wykonania;
 • przygotowywanie zespołom spisowym wymaganych materiałów pomocniczych potrzebnych przy inwentaryzacji, np. odpowiednich przyrządów pomiarowych, wykazów niezbędnych danych do obliczeń technicznych, właściwych tabulogramów spisowych itp.;
 • uczestniczenie w komisjach oceniających stopień zużycia materiałów objętych spisem.

Inwentaryzator

zł45.00Cena