Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku INSTRUKTOR TERAPII UZALEŻNIEŃ

 

 • dokumentacja w wersji elektronicznej do pobrania,
 • format pliku .doc

 

Nazwa zawodu: Instruktor terapii uzależnień

Kod: 325903

Synteza: Udziela pomocy osobom uzależnionym od narkotyków, alkoholu, nikotyny, leków itp., pod kierunkiem specjalisty w tym zakresie; pomaga w prowadzeniu terapii indywidualnej, grupowej oraz rodzinnej w poradniach uzależnień, specjalistycznych oddziałach, szpitalach dla osób uzależnionych oraz w izbach wytrzeźwień; sprawuje doraźną opiekę nad osobami w stanie upojenia alkoholowego lub narkotycznego; bierze czynny udział w propagowaniu metod wychodzenia z nałogu.

Zadania zawodowe:

 • zapoznawanie się, na podstawie badań diagnostycznych, z sytuacją psychologiczną, zdrowotną, wychowawczą oraz rodzinną pacjenta;
 • pomoc lekarzowi w realizowaniu zaleconej terapii poprzez prowadzenie zajęć terapeutycznych i profilaktycznych;dbanie o higienę podopiecznego i jego odzieży (mycie, kąpanie);
 • prowadzenie rejestracji i ewidencji zgłoszeń, sporządzanie sprawozdań z liczby przyjętych osób i typu udzielonej im pomocy podczas dyżuru;
 • przebieranie klientów i układanie ich do snu, podawanie płynów i posiłków;
 • udzielanie pacjentom informacji o możliwościach pozbycia się nałogu;
 • unieszkodliwianie i izolowanie osób agresywnych;
 • dbanie o higienę pomieszczeń przez sprzątanie, mycie i dezynfekcję podłóg, ścian, łóżek i innych przedmiotów;
 • wykonywanie podstawowych zabiegów medycznych (płukanie żołądka, lewatywa, opatrywanie powierzchownych ran);
 • prowadzenie obserwacji podopiecznego, notowanie zmian w zachowaniu, podejmowanie interwencji w przypadku agresji;
 • badanie podstawowych parametrów życiowych pacjenta: tętna, ciśnienia, temperatury ciała itp.;
 • pomoc lekarzowi przy badaniu: podtrzymywanie pacjenta, podawanie odpowiednich narzędzi i aparatów medycznych oraz podawanie drogą doustną leków zleconych przez lekarza;
 • spisywanie oraz zabezpieczanie ubrania i przedmiotów będących własnością pacjenta;
 • prowadzenie rozmów indywidualnych, wspierających leczenie uzależnionych pacjentów;
 • wspieranie osób uzależnionych w miejscach ich spotkań i zakupu substancji uzależniających, tzw. work street;
 • przekazywanie informacji o miejscach skupień osób uzależnionych służbom medycznym, władzom miasta czy osiedla;
 • współpraca z rodziną osób uzależnionych: wspieranie jej w udzielaniu pomocy dzieciom czy współmałżonkom;
 • wypisywanie podopiecznych z izby wytrzeźwień, oddziału dla narkomanów itp., zwrot odzieży i zdeponowanych przedmiotów;
 • sporządzanie rachunków dotyczących kosztów świadczonych usług podopiecznym.

Instruktor terapii uzależnień

zł45.00Cena