Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku INSTRUKTOR SPORTU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

 

  • dokumentacja w wersji elektronicznej do pobrania,
  • format pliku .doc

 

Nazwa zawodu: Instruktor sportu osób niepełnosprawnych

Kod: 342202

Synteza: Instruktor sportu osób niepełnosprawnych planuje i prowadzi zajęcia sportowe, usprawniające oraz rehabilitację ruchową z osobami niepełnosprawnymi.Instruktor sportu osób niepełnosprawnych planuje i prowadzi zajęcia sportowe, usprawniające oraz rehabilitację ruchową z osobami mającymi różny stopień i rodzaj niepełnosprawności. Celem pracy instruktora sportu osób niepełnosprawnych jest usprawnianie podopiecznych, podniesienie sprawności fizycznej i psychicznej w celu zdobycia przez nich lepszego wyniku sportowego, oraz organizowanie czynnego spędzania czasu wolnego i utrzymania naturalnej aktywności fizycznej. Działania instruktora mają duże znaczenie w rehabilitacji ruchowej, psychologicznej i społecznej osób niepełnosprawnych. Instruktor sportu osób niepełnosprawnych wykorzystuje w pracy metody i techniki właściwe dla danego sportu, jak również wiedzę o niepełnosprawnościach i ich rehabilitacji. Instruktor przygotowuje cykle treningowe, dba o właściwy odpoczynek podopiecznych, odpowiedzialny jest za miejsce, w którym odbywają się treningi, jak również za sprzęt używany podczas zajęć. Instruktor sportu osób niepełnosprawnych organizuje grupy sportowe w zależności od rodzaju niepełnosprawności, możliwości podopiecznych, posiadanej bazy sportowej i sprzętu.

Zadania zawodowe:

  • organizowanie grupy w danym sporcie lub grupy usprawniania ruchowego;
  • organizowanie bazy treningowej, miejsca prowadzonych zajęć, przygotowywanie sprzętu sportowego lub usprawniającego;
  • opracowywanie planu i harmonogramu działań sportowych w wybranym sporcie i działań usprawniających;
  • nauczanie i doskonalenie techniki wybranego sportu lub usprawniającej oraz aktywizacja psychoruchowa podopiecznego;
  • ocenianie postępów osób niepełnosprawnych w opanowaniu techniki wybranego sportu usprawniania i aktywizacji psychoruchowej;
  • organizowanie zawodów sportowych;
  • prowadzenie dokumentacji związanej z przebiegiem procesu treningowego lub usprawniania ruchowego;
  • organizowanie stanowiska pracy zgodnie z zasadami i przepisami BHP, ochrony ppoż. i sanitarno-epidemiologicznymi.

Instruktor sportu osób niepełnosprawnych

zł45.00Cena