Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku INSTRUKTOR HIPOTERAPII

 

  • dokumentacja w wersji elektronicznej do pobrania,
  • format pliku .doc

 

Nazwa zawodu: Instruktor hipoterapii

Kod: 323006

Synteza: Instruktor hipoterapii prowadzi działania terapeutyczne z udziałem konia, których celem jest usprawnianie człowieka we wszystkich obszarach jego funkcjonowania.Instruktor hipoterapii jest zawodem o charakterze usługowym. Celem jego pracy jest poprawa funkcjonowania człowieka w sferze fizycznej, emocjonalno-motywacyjnej, poznawczej i społecznej w możliwym do osiągnięcia przez niego zakresie, z wykorzystaniem terapeutycznych właściwości konia i jazdy konnej. Instruktor hipoterapii planuje i podejmuje działania terapeutyczne na podstawie wskazań specjalistów i terapeutów pracujących z pacjentem oraz diagnozy i zaleceń lekarskich. Organizuje i prowadzi zajęcia zgodnie z zasadami BHP i etyki zawodowej. W zależności od potrzeb i możliwości pacjenta instruktor hipoterapii prowadzi zajęcia w formie gimnastyki leczniczej na koniu idącym stępem, psychopedagogicznej jazdy konnej, psychopedagogicznej woltyżerki bądź terapeutycznego kontaktu z koniem. W ramach zajęć nawiązuje kontakt terapeutyczny z pacjentem oraz pomaga mu w nawiązaniu bliskiej relacji z koniem. Instruktor hipoterapii na bieżąco dokonuje ewaluacji zajęć hipoterapeutycznych pozostając w stałym kontakcie z rodziną/opiekunami pacjenta. Instruktor hipoterapii prowadzi dokumentację dotyczącą pacjenta i przebiegu terapii. Dba o dobór, przygotowanie i dobrostan koni biorących udział w terapii.

Zadania zawodowe:

  • opracowywanie indywidualnych scenariuszy zajęć hipoterapeutycznych na podstawie diagnozy lekarskiej i terapeutycznej obserwacji pacjenta;
  • prowadzenie zajęć terapeutycznych z udziałem konia;
  • prowadzenie dokumentacji hipoterapeutycznej zawierającej rozpoznanie, cele, przebieg i wnioski z terapii;
  • wykonywanie ewaluacji działań hipoterapeutycznych;
  • przygotowywanie konia do zajęć hipoterapeutycznych;
  • organizowanie stanowiska pracy zgodnie z zasadami i przepisami BHP, ochrony ppoż., ochrony środowiska i wymaganiami ergonomii.

Instruktor hipoterapii

zł45.00Cena