Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku INSTRUKTOR HIGIENY

 

 • dokumentacja w wersji elektronicznej do pobrania,
 • format pliku .doc

 

Nazwa zawodu: Instruktor higieny

Kod: 325505

Synteza: Sprawuje funkcje kontrolne i doradcze w zakresie higieny i ochrony środowiska bytowania człowieka oraz środowiska naturalnego.

Zadania zawodowe:

 • rozpoznawanie potrzeb zdrowotnych środowiska;
 • kontrolowanie przestrzegania przepisów określających wymagania higieniczne i zdrowotne w placówkach oświatowych i leczniczych oraz w zakładach pracy;
 • zapobieganie chorobom zawodowym;
 • nadzorowanie zachowania higieny w środowisku naturalnym i środowisku bytowania człowieka, z uwzględnieniem higieny urządzeń obiektów użyteczności publicznej oraz urządzeń służących do zaopatrzenia ludności w wodę do picia i na potrzeby gospodarcze;
 • pobieranie prób do badań laboratoryjnych, wykonywanie niektórych podstawowych oznaczeń oraz interpretacja wyników badań laboratoryjnych;
 • zapobieganie i zwalczanie - przez dezynfekcję, dezynsekcję, deratyzację i szczepienia ochronne - chorób zakaźnych, pasożytniczych i niezakaźnych, mogących szerzyć się epidemicznie;
 • ocenianie stanu sanitarnego zakładów produkcyjnych i jakości zdrowotnej wyrobów spożywczych oraz przedmiotów użytkowych (badania bakteriologiczne);
 • kontrolowanie skuteczności stosowanych zabiegów sterylizacyjnych, dezynfekcyjnych, dezynsekcyjnych i deratyzacyjnych (badania bakteriologiczne);
 • nadzór nad lecznictwem stacjonarnym w zakresie profilaktyki zakażeń wewnątrzszpitalnych (kontrola przestrzegania zasad aseptyki i antyseptyki w poszczególnych oddziałach szpitalnych);
 • nadzór sanitarny nad zakładami nauczania i wychowania oraz nad obiektami użyteczności publicznej, mieszkalnymi i opieki dla dzieci i młodzieży (kontrola i egzekwowanie przestrzegania przepisów sanitarnych);
 • koordynowanie, inicjowanie i doradztwo w zakresie działalności oświatowo- zdrowotnej prowadzonej przez zakłady służby zdrowia oraz promowanie zachowań prozdrowotnych w różnych grupach środowiskowych; współpraca z innymi instytucjami prowadzącymi taką działalność;
 • sporządzanie protokołów i zaleceń pokontrolnych oraz planów i sprawozdań w zakresie działań kontrolnych.

Instruktor higieny

zł45.00Cena