Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku INSTRUKTOR GIMNASTYKI KOREKCYJNEJ

 

  • dokumentacja w wersji elektronicznej do pobrania,
  • format pliku .doc

 

Nazwa zawodu: Instruktor gimnastyki korekcyjnej

Kod: 342302

Synteza: Instruktor gimnastyki korekcyjnej prowadzi działania w zakresie korekcji i profilaktyki wad postawy ciała u dzieci i młodzieży.Instruktor gimnastyki korekcyjnej jest zawodem o charakterze usługowym. Celem pracy jest dbanie o właściwą postawę ciała dzieci i młodzieży w różnych okresach ontogenezy, korygowanie stwierdzonych wad postawy ciała oraz wyrównywanie odchyleń anatomicznych. O efektywności postępowania korekcyjnego decyduje współpraca instruktora gimnastyki korekcyjnej z lekarzem, rodzicami/opiekunami dziecka oraz gronem pedagogicznym. Na podstawie wskazań i przeciwwskazań lekarskich oraz funkcjonalnej oceny postawy ciała, instruktor planuje, organizuje i prowadzi postępowanie korekcyjne w odniesieniu do dzieci z wadami postawy oraz wadami statycznymi kończyn dolnych. Uczy prawidłowych nawyków w utrzymywaniu sylwetki wyprostnej podczas czynności dnia codziennego celem ochrony kręgosłupa przed przeciążeniami. Instruktor gimnastyki korekcyjnej prowadzi zajęcia z zakresu gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej oraz zaleca i udziela instruktażu do samodzielnego wykonywania ćwiczeń w domu. W swoich działaniach wykorzystuje wiedzę z zakresu anatomii, fizjologii i motoryki człowieka oraz pedagogiki, psychologii i fizjoprofilaktyki. Ocenia efekty swojej pracy i w zależności od nich dostosowuje odpowiednie ćwiczenia.

Zadania zawodowe:

  • przeprowadzanie wywiadu z rodzicem/opiekunem dziecka oraz zapoznanie się z dokumentacją zdrowotną w zakresie niezbędnym do zaplanowania zajęć korekcyjnych;
  • ocenianie i rozpoznawanie dysfunkcji narządu ruchu ćwiczącego dziecka pod kątem funkcjonalnym;
  • organizowanie zespołów korekcyjno-kompensacyjnych z uwzględnieniem rodzajów zaburzeń i wieku ćwiczących;
  • prowadzenie spotkań profilaktycznych z ćwiczącymi i ich rodzicami lub opiekunami, na temat wpływu zdrowego stylu życia na organizm człowieka;
  • prowadzenie ćwiczeń kształtujących nawyk prawidłowej postawy w różnych sytuacjach dnia codziennego oraz ćwiczeń statycznych i dynamicznych, wpływających korygująco na zaburzony układ mięśniowo-więzadłowy;
  • dokonywanie ewaluacji przebiegu procesu korekcyjno-kompensacyjnego;
  • prowadzenie dokumentacji zajęć;
  • organizowanie stanowiska pracy, w tym przestrzeganie zasad i przepisów BHP i ochrony ppoż.

Instruktor gimnastyki korekcyjnej

zł45.00Cena