Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku INSPEKTOR RYBOŁÓWSTWA MORSKIEGO

 

 • dokumentacja w wersji elektronicznej do pobrania,
 • format pliku .doc

 

Nazwa zawodu: Inspektor rybołówstwa morskiego

Kod: 242213

Synteza: Z ramienia terenowego organu administracji morskiej nadzoruje - zgodnie z przepisami prawa materialnego - rybołówstwo morskie na polskich obszarach morskich, a także na innych akwenach podległych kompetencji dyrektora urzędu morskiego.

Zadania zawodowe:

 • przeprowadzanie inspekcji statków rybackich na łowiskach pod kątem posiadanego zezwolenia na wykonywanie rybołówstwa morskiego, używanych narzędzi połowowych, wielkości połowu ryb niewymiarowych;
 • przeprowadzanie inspekcji na polskich obszarach morskich w zakresie przestrzegania przepisów o ochronie wód morskich przed zanieczyszczaniem;
 • kontrolowanie miejsc wyładunku i składowania oraz środków transportu w celu stwierdzenia czy wyładowywane, składowane i transportowane ryby odpowiadają normom prawnym dotyczącym wymiaru i okresu ochronnego;
 • eliminowanie kłusownictwa poprzez kontrole stałych obwodów ochronnych;
 • prowadzenie ewidencji statków rybackich i statystyki połowowej;
 • legalizacja dzienników pokładowych statków rybackich;
 • wymierzanie - w ramach otrzymanego upoważnienia - kar pieniężnych winnym naruszenia przepisów o wykonywaniu rybołówstwa bądź wnioskowanie o wymierzenie takiej kary przez dyrektora urzędu morskiego;
 • współpraca ze strażą graniczną w zakresie przeprowadzania kontroli na polskich obszarach morskich;
 • gromadzenie danych, przeprowadzanie analiz oraz formułowanie wniosków dotyczących racjonalnego gospodarowania żywymi zasobami morskimi.

Inspektor rybołówstwa morskiego

zł45.00Cena