Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku INSPEKTOR PRACY

 

 • dokumentacja w wersji elektronicznej do pobrania,
 • format pliku .doc

 

Nazwa zawodu: Inspektor pracy

Kod: 242214

Synteza: Nadzoruje i kontroluje przestrzeganie przez pracodawców prawa pracy, w szczególności przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.

Zadania zawodowe:

 • nadzór i kontrola przestrzegania przez pracodawców prawa pracy, w szczególności przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisów dotyczących stosunku pracy, wynagrodzenia za pracę i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy, czasu pracy, urlopów, ochrony pracy kobiet, zatrudniania młodocianych i osób niepełnosprawnych; inicjowanie przedsięwzięć w sprawach ochrony pracy w rolnictwie indywidualnym;
 • kontrola przestrzegania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy przy projektowaniu budowy, przebudowy i modernizacji zakładów pracy oraz stanowiących ich wyposażenie maszyn i innych urządzeń technicznych oraz technologii;
 • uczestniczenie w przejmowaniu do eksploatacji wybudowanych lub przebudowywanych zakładów pracy albo ich części, w zakresie ustalonym w przepisach prawa pracy;
 • nadzór i kontrola przestrzegania przez pracodawców wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy przy konstruowaniu i produkcji maszyn, urządzeń oraz narzędzi pracy;
 • nadzór i kontrola przestrzegania wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy przy produkcji wyrobów i opakowań, których użytkowanie mogłoby spowodować zagrożenie dla życia i zdrowia;
 • analizowanie przyczyn wypadków przy pracy i chorób zawodowych, kontrola stosowania środków zapobiegającym tym wypadkom i chorobom oraz udział w badaniu okoliczności wypadków przy pracy, na zasadach określonych w przepisach prawa pracy;
 • współdziałanie z organami ochrony środowiska w kontroli przestrzegania przez pracodawców przepisów o przeciwdziałaniu zagrożeniom dla środowiska; 
 • ściganie wykroczeń przeciwko prawom pracownika określonych w kodeksie pracy, a także innych wykroczeń związanych z wykonywaniem pracy zarobkowej, gdy ustawa tak stanowi, oraz udział w postępowaniu w tych sprawach przed sądami w charakterze oskarżyciela publicznego;
 • udzielanie porad i informacji technicznych w zakresie eliminowania zagrożeń dla życia i zdrowia pracowników oraz porad i informacji w zakresie przestrzegania prawa pracy;
 • wnoszenie powództw, a za zgodą zainteresowanej osoby - uczestniczenie w postępowaniu przez sądem pracy, o ustalenie istnienia stosunku pracy, jeżeli łączący strony stosunek prawny, wbrew zawartej między nimi umowie, na cechy stosunku pracy; 
 • dokumentowanie ustaleń z kontroli w formie protokołu z kontroli;
 • stosowanie, w razie stwierdzenia naruszenia przepisów prawa pracy, określonych środków prawnych, tj. wydawanie nakazów, decyzji administracyjnych, zgłaszanie sprzeciwów, kierowanie wystąpień, nakładanie mandatów.

Inspektor pracy

zł45.00Cena