Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

 

 • dokumentacja w wersji elektronicznej do pobrania,
 • format pliku .doc

 

Nazwa zawodu: Inspektor ochrony danych osobowych

Kod: 242212

Synteza: W imieniu Generalnego Inspektora Danych Osobowych prowadzi rejestr zbiorów danych osobowych, przeprowadza kontrolę zarejestrowanych zbiorów oraz formułuje wnioski pokontrolne.

Zadania zawodowe:

 • prowadzenie ogólnokrajowego, jawnego rejestru zbiorów danych osobowych;
 • kontrolowanie zgodności przetwarzania danych z przepisami o ochronie danych osobowych;
 • wydawanie decyzji administracyjnych i rozpatrywanie skarg w sprawach wykonania przepisów o ochronie danych osobowych;
 • opiniowanie projektów ustaw i rozporządzeń dotyczących ochrony danych osobowych;
 • inicjowanie i podejmowanie przedsięwzięć w zakresie doskonalenia ochrony danych osobowych;
 • uczestniczenie w pracach międzynarodowych organizacji i instytucji zajmujących się problematyką ochrony danych osobowych;
 • kontrola pomieszczeń, w których zlokalizowany jest zarejestrowany zbiór danych;
 • przeprowadzanie niezbędnych badań i innych czynności kontrolnych w celu oceny zgodności przetwarzanych danych z ustawą;
 • żądanie pisemnych lub ustnych wyjaśnień oraz wzywanie i przesłuchiwanie osób w zakresie niezbędnym do ustalenia stanu faktycznego;
 • kontrolowanie dokumentów i wszelkich danych mających bezpośredni związek z problematyką kontroli;
 • zlecanie sporządzenia ekspertyz i opinii;
 • sporządzanie protokołu z czynności kontrolnych;
 • na podstawie ustaleń kontroli wszczynanie postępowania dyscyplinarnego, lub innego przewidzianego prawem, przeciwko osobom winnym dopuszczenia do uchybień.

Inspektor ochrony danych osobowych

zł45.00Cena

  © 2021 by Zagłębie BHP

  ZASADY OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

  Ilość wejść

  REGULAMIN sklepu

  Chcesz złożyć zamówienie? Napisz do nas zaglebiebhp@hub.pl lub zadzwoń 76 720 82 45