Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku INSPEKTOR NADZORU BUDOWLANEGO

 

 • dokumentacja w wersji elektronicznej do pobrania,
 • format pliku .doc

 

Nazwa zawodu: Inspektor nadzoru budowlanego

Kod: 242211

Synteza: Inspektor nadzoru budowlanego nadzoruje i kontroluje procesy budowy, rozbiórki, użytkowania obiektów oraz sprawowanie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.Inspektor nadzoru budowlanego nadzoruje i kontroluje zgodność przebiegu procesu budowlanego z przepisami prawa budowlanego, projektem budowlanym, warunkami określonymi w decyzji o pozwoleniu na budowę, pozostałą dokumentacją budowy i wiedzą techniczną. Kontroluje prawidłowość stosowania na budowie wyrobów wprowadzonych do obrotu i dopuszczonych do stosowania. Kontroluje posiadanie właściwych uprawnień budowlanych oraz prawidłowe pełnienie obowiązków przez osoby sprawujące samodzielne funkcje techniczne w budownictwie. Nadzoruje i kontroluje użytkowanie obiektów budowlanych zgodnie z przeznaczeniem oraz utrzymanie ich w prawidłowym stanie technicznym. Prowadzi postępowania w zakresie oddawania obiektów budowlanych do użytkowania, obiektów użytkowanych oraz dotyczące samowoli budowlanych. Prowadzi postępowania dotyczące wyjaśnienia przyczyn i okoliczności katastrof budowlanych.

Zadania zawodowe:

 • kontrolowanie oraz przestrzeganie zasad i przepisów BHP, ochrony ppoż., ergonomii i ochrony środowiska;
 • kontrolowanie zgodności przebiegu procesu budowlanego z przepisami prawa budowlanego i ochrony środowiska, projektem budowlanym, warunkami określonymi w decyzji o pozwoleniu na budowę, pozostałą dokumentacją budowy i wiedzą techniczną;
 • kontrolowanie uprawnień uczestników procesu budowlanego do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie;
 • kontrolowanie prawidłowości stosowania na budowie wyrobów wprowadzonych do obrotu i dopuszczonych do stosowania;
 • przeprowadzanie obowiązkowych kontroli budowy;
 • sprawdzanie i analizowanie dokumentów wymaganych do rozpoczęcia użytkowania;
 • kontrolowanie należytego wykonywania obowiązków przez właścicieli i zarządców w zakresie użytkowania obiektów budowlanych zgodnie z przeznaczeniem oraz utrzymania ich we właściwym stanie technicznym;
 • prowadzenie postępowań wyjaśniających przyczyny katastrofy budowlanej;
 • przyjmowanie podań, skarg i wniosków od stron postępowania, udzielanie w tym zakresie wyjaśnień i odpowiedzi, udostępnianie im akt sprawy oraz współdziałanie z organami kontroli państwowej;
 • przygotowywanie w toku prowadzonych postępowań administracyjnych projektów decyzji, postanowień, zaświadczeń.

Inspektor nadzoru budowlanego

zł45.00Cena