Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku INSPEKTOR NADZORU BANKOWEGO

 

  • dokumentacja w wersji elektronicznej do pobrania,
  • format pliku .doc

 

Nazwa zawodu: Inspektor nadzoru bankowego

Kod: 242210

Synteza: Podejmuje czynności kontrolne w bankach, m.in. bada wyniki ekonomiczne banków, zgodność prowadzonych operacji z obowiązującymi przepisami, dokonuje oceny sytuacji finansowej banków.

Zadania zawodowe:

  • badanie wypłacalności, płynności płatniczej i wyników ekonomicznych banków;
  • badanie zgodności udzielanych kredytów, pożyczek pieniężnych, gwarancji bankowych i poręczeń z obowiązującymi w tym zakresie przepisami;
  • badanie zabezpieczenia i terminowości spłaty kredytów i pożyczek pieniężnych;
  • badanie stosowanego oprocentowania kredytów i pożyczek oraz rachunków bankowych;
  • dokonywanie oceny sytuacji finansowej banków;
  • sporządzanie raportów i sprawozdań z przeprowadzonych czynności kontrolnych.

Inspektor nadzoru bankowego

zł45.00Cena