Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku INSPEKTOR KONTROLI SKARBOWEJ

 

 • dokumentacja w wersji elektronicznej do pobrania,
 • format pliku .doc

 

Nazwa zawodu: Inspektor kontroli skarbowej

Kod: 242209

Synteza: Prowadzi kontrole podatkowe w zakresie prawidłowości obliczania i wpłacania podatków stanowiących dochód budżetu państwa, kontrole celowości, legalności i prawidłowości wydatkowania środków budżetowych, badanie zgodności z prawem wykorzystania i rozporządzania mieniem państwowym; prowadzi dochodzenia karno-skarbowe w zakresie naruszeń przepisów podatkowych, wykroczeń lub przestępstw skarbowych; organizuje i nadzoruje pracę podlegających mu w toku kontroli aspirantów.

Zadania zawodowe:

 • przygotowywanie się do kontroli podmiotu gospodarczego, określonego upoważnieniem wydanym przez dyrektora urzędu kontroli skarbowej;
 • zawiadamianie kontrolowanego o zakresie, czasie i miejscu przeprowadzenia kontroli;
 • badanie dokumentacji źródłowej dotyczącej tematu kontroli;
 • polecanie i nadzorowanie czynności kontrolnych przez pracowników uczestniczących w kontroli (aspirantów);
 • zabezpieczanie dowodów, zarządzanie przeprowadzenia inwentaryzacji, dokonywanie oględzin, zasięganie opinii biegłych, przesłuchiwanie niezbędnych świadków, legitymowanie osób - jeśli jest to niezbędne dla kontroli;
 • zbieranie wszelkich materiałów dla prawidłowego wykonania kontroli;
 • dokonywanie obliczenia należności dla budżetu państwa;
 • dokumentowanie w formie protokołów materiału kontrolnego;
 • przyjmowanie wyjaśnień bądź zastrzeżeń od kontrolowanego do protokołów, a następnie ustosunkowywanie się do ich treści w formie adnotacji;
 • zapoznawanie kontrolowanego ze sporządzoną w toku kontroli dokumentacją i ustaleniami kontroli;
 • opracowywanie wyniku kontroli, zawierającego ostateczne ustalenia oraz wnioski z kontroli i przedstawianie je kontrolowanemu;
 • kierowanie not sygnalizacyjnych do właściwych jednostek lub organów;
 • prowadzenie dochodzenia karno-skarbowego i formułowanie oskarżenia przeciwko osobom winnym uszczupleń podatkowych;
 • pozyskiwanie informacji przydatnych dla rozszerzenia zakresu kontroli lub wykorzystania ich do kontroli innych podmiotów.

Inspektor kontroli skarbowej

zł45.00Cena

  © 2020 by Zagłębie BHP

  ZASADY OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

  Ilość wejść

  REGULAMIN sklepu

  Chcesz złożyć zamówienie? Napisz do nas zaglebiebhp@hub.pl lub zadzwoń 76 720 82 45