Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku INSPEKTOR KONTROLI HANDLU I USŁUG

 

 • dokumentacja w wersji elektronicznej do pobrania,
 • format pliku .doc

 

Nazwa zawodu: Inspektor kontroli handlu i usług

Kod: 335905

Synteza: Prowadzi kontrolę na rzecz prawidłowego działania podmiotów gospodarczych, ochrony interesu indywidualnych nabywców towarów i usług, przez ujawnianie i eliminowanie z obrotu towarowego oraz z działalności usługowej przestępstw, wykroczeń gospodarczych, innych nadużyć, niewłaściwej jakości towarów i usług bytowych oraz naruszeń ustanowionych przepisów, obowiązujących w obrocie handlowym i przy wykonywaniu usług

Zadania zawodowe:

 • bieżące śledzenie zachodzących zmian w przepisach regulujących obrót towarowy, działalność usługową oraz zasady prowadzenia działalności gospodarczej;
 • kontrola rzetelności, sprawności i kultury obsługi nabywców towarów i usług;
 • kontrola jakości artykułów przeznaczonych na zaopatrzenie handlu i przemysłu gastronomicznego oraz artykułów znajdujących się w tych jednostkach, pobieranie w tym celu próbek do badania analitycznego w laboratorium;
 • badanie ksiąg i innych dokumentów, a w razie potrzeby - sporządzanie ich odpisów i wyciągów;
 • przeszukiwanie pomieszczeń i innych miejsc w przypadku podejrzenia popełnienia przestępstwa bądź wykroczenia i w tym celu dokonywanie oględzin towarów, rzeczy i innych przedmiotów (narzędzi, dokumentów itp.);
 • zabezpieczanie oraz zajmowanie dokumentów i innych rzeczy będących przed- miotem kontroli lub towarów, których jakość nie odpowiada jakości deklarowanej;
 • żądanie ustnych i pisemnych wyjaśnień, przesłuchiwanie strony, świadków i biegłych;- prowadzenie postępowania sprawdzającego przewidzianego przepisami kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia, udział w rozprawach przed kolegiami ds. wykroczeń w charakterze świadka bądź oskarżyciela publicznego;
 • nakładanie grzywien za wykroczenia w drodze postępowania mandatowego;
 • kontrola przestrzegania postanowień i zasad w zakresie: załatwiania skarg i reklamacji klientów, magazynowania, transportowania i zabezpieczenia towarów przed ich zanieczyszczeniem i marnotrawstwem, stosowania obowiązujących norm, receptur i innych uregulowań dotyczących jakości towarów i usług, posługiwania się narzędziami mierniczymi, przestrzegania ustalonych cen i marż zarobkowych;
 • formułowanie wniosków bądź wydawanie zarządzeń do niezwłocznego wykonania, w przypadku stwierdzenia poważnego naruszenia interesu społecznego;
 • domaganie się (zarządzanie) przeprowadzenia inwentaryzacji lub spisu z natury;
 • pouczanie, wyjaśnianie, informowanie kontrolowanych podmiotów o aktualnie obowiązujących przepisach i zasadach w obrocie towarowym i działalności usługowej;
 • prowadzenie mediacji w sprawach, w których jedną ze stron jest konsument: dokumentowanie w postaci protokołu lub raportu zakresu ustaleń kontroli;
 • zapoznawanie kontrolowanego ze sporządzoną dokumentacją i ustaleniami;
 • przygotowanie na piśmie propozycji wystąpienia pokontrolnego, zawierającego wnioski o charakterze profilaktyczno-usprawniającym i represyjnym.

Inspektor kontroli handlu i usług

zł45.00Cena