Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku INSPEKTOR DOZORU TECHNICZNEGO

 

  • dokumentacja w wersji elektronicznej do pobrania,
  • format pliku .doc

 

Nazwa zawodu: Inspektor dozoru technicznego

Kod: 214902

Synteza: Podejmuje działania zmierzające do zapewnienia bezpiecznego funkcjonowania urządzeń technicznych wykorzystywanych w ruchu kolejowym, drogowym i żegludze śródlądowej, które mogą stwarzać zagrożenie dla życia i zdrowia ludzkiego oraz mienia i środowiska; wydaje lub zawiesza uprawnienia w zakresie projektowania, wytwarzania, eksploatacji i naprawy oraz modernizacji urządzeń technicznych; nadzoruje i kontroluje przestrzeganie przepisów dotyczących urządzeń technicznych.

Zadania zawodowe:

  • sprawdzanie wykonania określonych materiałów lub elementów stosowanych do wytwarzania urządzeń technicznych oraz wykonywanie badań technicznych sprawdzających zgodność wykonania urządzeń technicznych z dokumentacją i warunkami technicznymi dozoru technicznego; 
  • przeprowadzanie badań odbiorczych urządzenia technicznego w warunkach gotowości do pracy;
  • wykonywanie okresowych i doraźnych badań technicznych w toku eksploatacji urządzeń technicznych;
  • dokonywanie kontroli zaświadczeń kwalifikacyjnych osób obsługujących i konserwujących urządzenia techniczne;
  • wydawanie decyzji w sprawach wynikających z wykonywania dozoru technicznego;
  • sporządzanie protokołów dotyczących odbioru danego urządzenia technicznego (tzw. księgi rewizyjnej urządzenia);
  • prowadzenie ewidencji eksploatowanych urządzeń technicznych;
  • analizowanie przyczyn i skutków uszkodzeń urządzeń technicznych oraz ocenianie stopnia zagrożenia stwarzanego przez te urządzenia.

Inspektor dozoru technicznego

zł45.00Cena