Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku INSPEKTOR DOZORU JĄDROWEGO

 

  • dokumentacja w wersji elektronicznej do pobrania,
  • format pliku .doc

 

Nazwa zawodu: Inspektor dozoru jądrowego

Kod: 229101

Synteza: Sprawuje wewnętrzny nadzór nad przestrzeganiem wymagań bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej w jednostce organizacyjnej, prowadzącej działalność wymagającą zezwolenia prezesa PAA lub ministra właściwego ds. zdrowia.

Zadania zawodowe:

  • nadzór nad przestrzeganiem prowadzenia działalności według technologicznych instrukcji pracy oraz prowadzenie dokumentacji dotyczącej bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej, w tym pracowników i innych osób przebywających w jednostce w warunkach narażenia;
  • nadzór nad spełnianiem warunków dopuszczających pracowników do zatrudnienia na danym stanowisku pracy, w tym dotyczących szkolenia pracowników na stanowisku pracy w zakresie bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej;
  • współpraca ze służbami bhp, osobami wdrażającymi program zapewnienia jakości, służbami przeciwpożarowymi i ochrony środowiska w zakresie ochrony przed promieniowaniem jonizującym;
  • wstępne zabezpieczanie miejsca zdarzenia radiacyjnego, jeżeli zaistnieje na terenie jednostki organizacyjnej, powiadomienie o tym Prezesa PAA i nadzór nad dalszym postępowaniem, wynikającym z zakładowego planu postępowania awaryjnego;
  • występowanie z wnioskiem do kierownika jednostki organizacyjnej o wstrzymanie prac w warunkach narażenia na promieniowanie lub zmianę warunków pracy pracowników, gdy wyniki pomiarów dawek indywidualnych świadczą, że naruszone są przepisy z zakresu ochrony przed promieniowaniem;
  • wprowadzenie zmian w technologicznych instrukcjach pracy, jeżeli wnioskowane zmiany nie zwiększają limitów użytkowych dawki przewidzianych w tych instrukcjach;
  • sprawdzanie kwalifikacji pracowników w zakresie bezpieczeństwa jądrowego - współpraca z fizykiem medycznym w zakresie nadzoru nad bezpieczeństwem jądrowym i ochroną radiologiczną.

Inspektor dozoru jądrowego

zł45.00Cena