Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku INSPEKTOR DO SPRAW MIAR I WAG

 

 • dokumentacja w wersji elektronicznej do pobrania,
 • format pliku .doc

 

Nazwa zawodu: Inspektor do spraw miar i wag

Kod: 335907

Synteza: Na podstawie pisemnego imiennego upoważnienia przeprowadza kontrolę przestrzegania przepisów ustawy prawo o miarach, dotyczących legalnych jednostek miar i przyrządów pomiarowych podlegających prawnej kontroli metrologicznej, i przestrzegania przepisów ustawy o towarach paczkowanych, dotyczących zasad paczkowania wyrobów medycznych, produktów leczniczych i biobójczych oraz produkcji butelek miarowych do tych wyrobów.

Zadania zawodowe:

 • okazywanie kontrolowanemu (osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej) legitymacji upoważniającej do wykonywania czynności kontrolnych i pisemnego upoważnienia do przeprowadzenia kontroli, określającego jej zakres;
 • zapoznawanie kontrolowanego z jego prawami;
 • kontrola przestrzegania obowiązku stosowania legalnych jednostek miar podczas użytkowania przyrządów pomiarowych, wykonywania pomiarów i wyrażania wartości wielkości fizycznych w gospodarce, ochronie zdrowia i bezpieczeństwa publicznego oraz przy czynnościach o charakterze administracyjnym;
 • sprawdzanie spełniania wymagań przez określone w przepisach przyrządy pomiarowe podlegające prawnej kontroli metrologicznej, wprowadzone do obrotu lub użytkowania, stosowane albo przechowywane w stanie gotowości do użycia, np. wagi automatyczne i nieautomatyczne oraz odważniki, wodomierze, gazomierze, liczniki energii elektrycznej, przyrządy do pomiaru długości tkanin, kabla itp., przyrządy do pomiaru prędkości pojazdów w ruchu drogowym, analizatory spalin samochodowych;
 • sprawdzanie posiadania przez podmioty wprowadzające przyrządy pomiarowe do obrotu lub użytkowania oraz przez użytkowników przyrządów pomiarowych podlegających prawnej kontroli metrologicznej ważnych dowodów tej kontroli (ważna legalizacja i/lub ważna decyzja zatwierdzenia typu);
 • kontrola przestrzegania spełniania warunków właściwego stosowania przyrządów pomiarowych podlegających prawnej kontroli metrologicznej;
 • kontrola przestrzegania przez przedsiębiorców obowiązku posiadania wydanych przez Prezesa Głównego Urzędu Miar upoważnień do legalizacji przyrządów pomiarowych oraz zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie napraw lub instalacji oraz sprawdzania urządzeń rejestrujących stosowanych w transporcie drogowym - tachografów samochodowych;
 • kontrola spełniania obowiązku utrzymywania i udostępniania państwowych wzorców jednostek miar przez jednostki organizacyjne i laboratoria spoza administracji miar, będące właścicielami tych wzorców;
 • kontrola spełniania warunków niezbędnych do wykonywania czynności na podstawie udzielonych upoważnień i zezwoleń;
 • kontrola zgodności rzeczywistej ilości towaru paczkowanego z ilością nominalną podaną na opakowaniu jednostkowym, dokonaną na podstawie wyników badań przeprowadzonych na próbkach towaru paczkowanego pobranych w pomieszczeniach paczkującego, zlecającego paczkowanie, paczkującego na zlecenie importera oraz w miejscu paczkowania lub składowania towarów paczkowanych;
 • ocena poprawności systemu kontroli wewnętrznej ilości towaru paczkowanego stosowanego przez prowadzącego działalność w zakresie paczkowania produktów;
 • kontrola butelek miarowych przez pobranie próbek w pomieszczeniach producenta lub importera butelek i przekazanie ich do upoważnionych laboratoriów w celu oceny zgodności rzeczywistej pojemności z pojemnością nominalną podaną na butelce;
 • ocena poprawności systemu kontroli wewnętrznej butelek miarowych stosowanego przez producenta lub importera butelek;
 • badanie dokumentów oraz zbieranie ustnych i pisemnych wyjaśnień w sprawach objętych zakresem kontroli;
 • zbieranie i zabezpieczanie dowodów naruszenia przepisów ustawy, w tym zabezpieczanie przyrządu pomiarowego, który nie spełnia wymagań metrologicznych;
 • nakładanie grzywien w drodze mandatu karnego;
 • sporządzanie protokołu z kontroli.

Inspektor do spraw miar i wag

zł45.00Cena