Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku INSPEKTOR BUDOWY MOSTÓW

 

 • dokumentacja w wersji elektronicznej do pobrania,
 • format pliku .doc

 

Nazwa zawodu: Inspektor budowy mostów

Kod: 311213

Synteza: Nadzoruje przestrzeganie prawa budowlanego w zakresie zgodności projektów obiektów inżynierskich z planami zagospodarowania przestrzennego oraz wymaganiami ochrony środowiska, spełniania warunków bezpieczeństwa ludzi i mienia w projektach obiektów inżynierskich; dba o zgodność rozwiązań architektoniczno-budowlanych z przepisami.

Zadania zawodowe:

 • nadzorowanie przestrzegania zgodności projektów obiektów inżynierskich z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego oraz wymaganiami ochrony środowiska;
 • sprawdzanie spełnienia warunków bezpieczeństwa ludzi i mienia w projektach obiektów inżynierskich;
 • kontrolowanie zgodności rozwiązań architektoniczno-budowlanych z przepisami, w tym techniczno-budowlanymi, obowiązującymi polskimi normami oraz wiedzą techniczną;
 • kontrolowanie właściwego wykonywania funkcji technicznych w budownictwie obiektów inżynierskich;
 • żądanie od uczestników procesu budowy obiektów inżynierskich: inwestora, właściciela lub zarządu obiektu inżynierskiego, a także producenta materiałów budowlanych, informacji i udostępnienia dokumentów dotyczących prowadzenia robót, przekazania obiektu inżynierskiego do użytkowania, utrzymania i użytkowania obiektu;
 • w razie powstania uzasadnionych wątpliwości co do jakości materiałów lub robót budowlanych, a także stanu technicznego obiektu inżynierskiego, żądanie od uczestników procesu budowy dostarczenia odpowiednich ocen technicznych lub ekspertyz;
 • w razie niedostarczenia w wyznaczonym terminie żądanych ocen lub ekspertyz albo w razie dostarczenia ocen lub ekspertyz, które niedostatecznie wyjaśniają sprawę będącą ich przedmiotem, zlecanie wykonania ich na koszt osób fizycznych lub prawnych;
 • doradzanie wykonawcom obiektów inżynierskich w zakresie prawa budowlanego oraz przepisów dotyczących jakości i bezpieczeństwa obiektów;
 • przeprowadzanie inspekcji w czasie wznoszenia obiektów inżynierskich pod kątem zgodności wykonawstwa z prawem budowlanym, przepisami bezpieczeństwa, zatwierdzoną dokumentacją techniczną, standardami bezpieczeństwa;
 • przeprowadzanie inspekcji istniejących obiektów inżynierskich celem stwierdzenia, czy niewłaściwa konserwacja nie stwarza zagrożeń dla ludzi.

Inspektor budowy mostów

zł45.00Cena