Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku INSPEKTOR BUDOWY DRÓG

 

 • dokumentacja w wersji elektronicznej do pobrania,
 • format pliku .doc

 

Nazwa zawodu: Inspektor budowy dróg

Kod: 311212

Synteza: Nadzoruje przestrzeganie prawa budowlanego w zakresie zgodności projektów dróg z planami zagospodarowania przestrzennego oraz wymaganiami ochrony środowiska, spełniania warunków bezpieczeństwa ludzi i mienia w drogowych projektach budowlanych; dba o zgodność rozwiązań architektoniczno-budowlanych z przepisami.

Zadania zawodowe:

 • nadzorowanie przestrzegania zgodności planów budowy dróg z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego oraz wymaganiami ochrony środowiska;sprawdzanie spełnienia warunków bezpieczeństwa ludzi i mienia w projektach budowy dróg; 
 • kontrolowanie zgodności rozwiązań architektoniczno-budowlanych z przepisami, w tym techniczno-budowlanymi, obowiązującymi polskimi normami oraz wiedzą techniczną;
 • kontrolowanie właściwego wykonywania funkcji technicznych w budownictwie drogowym;
 • żądanie od uczestników procesu budowy drogi: inwestora, właściciela lub zarządu drogi, a także producenta drogowych materiałów budowlanych, informacji i udostępnienia dokumentów dotyczących prowadzenia robót, przekazania drogi do użytkowania, utrzymania i użytkowania drogi;
 • w razie powstania uzasadnionych wątpliwości co do jakości materiałów lub robót drogowych, a także stanu technicznego drogi, żądanie od uczestników procesu budowlanego dostarczenia odpowiednich ocen technicznych lub ekspertyz;
 • w razie niedostarczenia w wyznaczonym terminie żądanych ocen lub ekspertyz albo w razie dostarczenia ocen lub ekspertyz, które niedostatecznie wyjaśniają sprawę będącą ich przedmiotem, zlecanie wykonania ich na koszt osób fizycznych lub prawnych;
 • doradzanie wykonawcom drogi w zakresie prawa budowlanego oraz przepisów dotyczących jakości i bezpieczeństwa;
 • przeprowadzanie inspekcji w czasie budowy drogi pod kątem zgodności wykonawstwa z prawem budowlanym, przepisami bezpieczeństwa, zatwierdzoną dokumentacją techniczną, standardami bezpieczeństwa;
 • przeprowadzanie inspekcji istniejących dróg celem stwierdzenia, czy ich stan lub niewłaściwa konserwacja nie stwarza zagrożeń dla ludzi.

Inspektor budowy dróg

zł45.00Cena