Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku INSPEKTOR BUDOWLANY

 

 • dokumentacja w wersji elektronicznej do pobrania,
 • format pliku .doc

 

Nazwa zawodu: Inspektor budowlany

Kod: 311211

Synteza: Nadzoruje przestrzeganie prawa budowlanego w zakresie zgodności projektów budowlanych z planami zagospodarowania przestrzennego oraz wymaganiami ochrony środowiska, spełniania warunków bezpieczeństwa ludzi i mienia w projektach budowlanych; dba o zgodność rozwiązań architektoniczno-budowlanych z przepisami.

Zadania zawodowe:

 • nadzorowanie przestrzegania zgodności planów zabudowy z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego oraz wymaganiami ochrony środowiska;
 • sprawdzanie spełnienia warunków bezpieczeństwa ludzi i mienia w projektach budowlanych;
 • kontrolowanie zgodności rozwiązań architektoniczno-budowlanych z przepisami, w tym techniczno-budowlanymi, obowiązującymi polskimi normami oraz wiedzą techniczną;
 • kontrolowanie właściwego wykonywania funkcji technicznych w budownictwie;
 • żądanie od uczestników procesu budowlanego: inwestora, właściciela lub zarządu obiektu budowlanego, a także producenta wyrobów budowlanych, informacji i udostępnienia dokumentów dotyczących prowadzenia robót, przekazania obiektu budowlanego do użytkowania, utrzymania i użytkowania obiektu;
 • w razie powstania uzasadnionych wątpliwości co do jakości wyrobów lub robót budowlanych, a także stanu technicznego obiektu budowlanego, żądanie od uczestników procesu budowlanego dostarczenia odpowiednich ocen technicznych lub ekspertyz;
 • w razie niedostarczenia w wyznaczonym terminie żądanych ocen lub ekspertyz albo w razie dostarczenia ocen lub ekspertyz, które niedostatecznie wyjaśniają sprawę będącą ich przedmiotem, zlecanie wykonania ich na koszt osób fizycznych lub prawnych;
 • doradzanie wykonawcom budynków i budowli w zakresie prawa budowlanego oraz przepisów dotyczących jakości i bezpieczeństwa budynków;
 • przeprowadzanie inspekcji w czasie wznoszenia budynków i budowli pod kątem zgodności wykonawstwa z prawem budowlanym, przepisami bezpieczeństwa, zatwierdzoną dokumentacją techniczną, standardami bezpieczeństwa budynków i budowli;
 • przeprowadzanie inspekcji istniejących budynków i budowli celem stwierdzenia, czy niewłaściwa konserwacja nie stwarza zagrożeń dla ludzi;
 • prowadzenie doradztwa dotyczącego funkcjonowania instalacji wykrywania pożaru i automatycznych urządzeń do gaszenia ognia, stosowanych materiałów budowlanych, tak by zredukować ryzyko wybuchu pożaru lub ograniczyć jego skutki.

Inspektor budowlany

zł45.00Cena