Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku INSPEKTOR BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY

 

 • dokumentacja w wersji elektronicznej do pobrania,
 • format pliku .doc

 

Nazwa zawodu: Inspektor bezpieczeństwa i higieny pracy

Kod: 325502

Synteza: Przygotowuje i przedkłada kierownikowi zakładu pracy analizy dotyczące bhp w zakładzie oraz propozycje usunięcia występujących zagrożeń; bada przyczyny wypadków w pracy i wnioskuje o ich usunięcie; prowadzi rejestr dokumentów dotyczących wypadków przy pracy i chorób zawodowych; wstrzymuje pracę maszyn i urządzeń w razie zagrożenia życia i zdrowia pracowników; odsuwa od pracy osoby dla których praca na określonym stanowisku jest wzbroniona; bierze udział w opracowywaniu planów modernizacji zakładu; współpracuje ze wszystkimi komórkami zakładowymi w zakresie spraw bhp, popularyzuje na terenie zakładu pracy zagadnienia bhp, oraz prowadzi szkolenia wstępne nowo przyjętych pracowników.

Zadania zawodowe:

 • przeprowadzanie kontroli stanu bhp w zakładzie pod względem przestrzegania zasad i przepisów bhp;
 • sporządzanie okresowych analiz stanu bhp w zakładzie wraz z wnioskami dotyczącymi porawy tego stanu;
 • informowanie zwierzchnika o stwierdzonych zagrożeniach w zakładzie wraz z wnioskami zobowiązującymi do usunięcia tych zagrożeń;
 • wstrzymywanie pracy maszyn i urządzeń technicznych w razie bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia pracowników;
 • odsuwanie od pracy osób, dla których praca na określonym stanowisku jest zabroniona;
 • udział w opracowywaniu planów modernizacji zakładu pracy oraz przedstawianie propozycji propozycji zastosowania odpowiednich rozwiązań techniczno-organizacyjnych dotyczących bhp;
 • udział i doradztwo w opracowywaniu wewnętrznych zarządzeń, instrukcji i regulaminów dotyczących bhp;
 • udział w dochodzeniach powypadkowych w przygotowywaniu dokumentacji w tym zakresie;
 • prowadzenie rejestrów oraz kompletowanie i przechowywanie dokumentów dotyczących wypadków przy pracy i chorób zawodowych;
 • udział w dokonywaniu oceny ryzyka zawodowego związanego z wykonywaniem określonych prac;
 • współpraca ze służbą zdrowia w zakresie badań wstępnych, okresowych, specjalistycznych oraz profilaktyki zdrowotnej pracowników;
 • współpraca ze służbą pracowniczą, związkami zawodowymi, społeczną inspekcją pracy oraz innymi komórkami wewnętrznymi zakładu w sprawach bhp;
 • przygotowywanie materiałów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy dla zewnętrznych organów nadzoru nad warunkami pracy;
 • inicjowanie i rozwijanie popularyzacji zagadnień bhp;
 • prowadzenie szkoleń wstępnych ogólnych z zakresu bhp nowo przyjętych pracowników.

Inspektor bezpieczeństwa i higieny pracy

zł45.00Cena