Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku INSPEKTOR BEZPIECZEŃSTWA ŻEGLUGI

 

 • dokumentacja w wersji elektronicznej do pobrania,
 • format pliku .doc

 

Nazwa zawodu: Inspektor bezpieczeństwa żeglugi

Kod: 315203

Synteza: Z ramienia terenowego organu administracji morskiej lub śródlądowej nadzoruje bezpieczeństwo żeglugi, zgodnie z przepisami prawa materialnego i przepisami o właściwości miejscowego organu.

Zadania zawodowe:

 • przeprowadzanie inspekcji statków pod kątem wymaganego stanu technicznego i właściwego wyposażenia oraz kwalifikacji zawodowych członków załogi;
 • kontrola przestrzegania norm prawnych, regulujących zasady ruchu żeglugowego i postojów statków;
 • kontrola oznakowania nawigacyjnego i urządzeń sygnalizacyjnych na morskich torach wodnych i szlakach żeglugowych śródlądowych dróg wodnych; 
 • udział w komisjach egzaminacyjnych na stopnie oficerskie i nieoficerskie;
 • przeprowadzanie dochodzeń w sprawach wypadków żeglugowych;
 • analizowanie wyników inspekcji statków, wydawanie zaleceń pokontrolnych i egzekwowanie ich przestrzegania;
 • wymierzanie winnym naruszenia obowiązujących przepisów bezpieczeństwa żeglugi kar pieniężnych w ramach otrzymanego upoważnienia lub nakładanie grzywien w drodze mandatu karnego i kierowanie wniosków o ukaranie do sądu (dot. inspektora bezpieczeństwa żeglugi śródlądowej);
 • prowadzenie książki inspekcji i innej dokumentacji związanej z działalnością inspekcyjną;
 • współpraca z Polskim Rejestrem Statków i Izbą Morską (dot. tylko inspektora bezpieczeństwa żeglugi morskiej) w zakresie bezpieczeństwa żeglugi.

Inspektor bezpieczeństwa żeglugi

zł45.00Cena