Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku INKASENT

 

 • dokumentacja w wersji elektronicznej do pobrania,
 • format pliku .doc

 

Nazwa zawodu: Inkasent

Kod: 421401

Synteza: Inkasent odczytuje wskazania urządzeń pomiarowych oraz pobiera należności za zużycie mediów.Inkasent odczytuje liczniki prądu, gazu, wody lub ciepła. Ustala informacje niezbędne do określenia należności za zużycie mediów przez odbiorcę oraz sporządza dokumentację odczytu. Inkasent może przyjmować wpłaty bezpośrednio od odbiorcy. Inkasent wykonuje swoją pracę na wyznaczonym terenie i w określonym terminie, często na posesji klienta; informując go wcześniej o czasie i zakresie wykonywanych czynności. Inkasent sprawdza prawidłową pracę urządzeń pomiarowych, poprawność zaplombowania oraz szczelność instalacji. Wszelkie nieprawidłowości niezwłocznie zgłasza odpowiednim służbom.

Zadania zawodowe:

 • dokonywanie okresowych odczytów stanów urządzeń pomiarowych;
 • przesyłanie danych z mikrokomputera do systemu bilingowego;
 • wystawianie i doręczanie faktur wystawionych na podstawie dokonanych odczytów zużycia mediów;
 • inkasowanie należności od odbiorców oraz przekazywanie ich do kasy firmy;
 • kontrolowanie stanu urządzeń pomiarowych i ich zabezpieczenia plombami;
 • zgłaszanie zauważonych nieprawidłowości odpowiednim służbom;
 • plombowanie urządzeń pomiarowych;
 • sporządzanie protokołów w przypadku stwierdzenia nielegalnego poboru;
 • organizowanie pracy, w tym przestrzeganie zasad BHP i ochrony ppoż. oraz ochrony środowiska.

Inkasent

zł45.00Cena