Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku INFORMATOR SŁUŻBY INFORMACJI POWIETRZNEJ

 

  • dokumentacja w wersji elektronicznej do pobrania,
  • format pliku .doc

 

Nazwa zawodu: Informator służby informacji powietrznej

Kod: 315402

Synteza: Zgodnie z posiadanymi uprawnieniami pełni służbę na stanowisku operacyjnym lotniskowej, obszarowej lub radarowej obszarowej służby informacji powietrznej; współdziała z innymi służbami ruchu lotniczego, służbą meteorologiczną i załogami statków powietrznych w zakresie pozyskiwania i przekazywania informacji lotniczych, przy zastosowaniu ustalonych procedur i instrukcji operacyjnych.

Zadania zawodowe:

  • dokonywanie oceny kompletności stanowiska operacyjnego oraz jego wyposażenia do pełnienia służby informacji powietrznej, w tym radiostacji lotniczej oraz sprawności łączności z innymi organami ruchu lotniczego i służbą meteorologiczną - przed przystąpieniem do wykonywania czynności informatora oraz w trakcie ich wykonywania; 
  • pozyskiwanie danych wchodzących w skład informacji powietrznych dotyczących ruchu lotniczego i pogody; 
  • analizowanie depesz zawierających informacje o ruchu w przestrzeni powietrznej, uwzględniających lokalne procedury ruchu lotniczego; 
  • współdziałanie z ośrodkiem informacji powietrznej i z innymi organami ruchu w zakresie wykonywania czynności informatora służby informacji powietrznej na zajmowanym stanowisku operacyjnym;
  • współdziałanie ze służbami kontroli ruchu lotniczego oraz innymi służbami wspomagającymi funkcjonowanie ruchu lotniczego, np. służbami utrzymania zdatności lotniska lub ratowniczymi;
  • współdziałanie z załogami statków powietrznych podczas lotu i na ziemi: (np. przyjmowanie planów lotów i przekazywanie ich pod właściwym adresem, udostępnianie publikacji informacji lotniczej, dostarczanie informacji pogodowych niezbędnych do planowania lotu i innych);
  • wykonywanie innych zadań zgodnie z procedurami obowiązującymi w miejscu pracy i posiadanymi aktualnymi kwalifikacjami.

Informator służby informacji powietrznej

zł45.00Cena