Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku INŻYNIER ZOOTECHNIKI

 

 • dokumentacja w wersji elektronicznej do pobrania,
 • format pliku .doc

 

Nazwa zawodu: Inżynier zootechniki

Kod: 213207

Synteza: Organizuje i nadzoruje produkcję zwierzęcą w przedsiębiorstwach rolniczych, gospodarstwach specjalistycznych, fermach zarodowych, stacjach hodowli i unasieniania zwierząt i ośrodkach doradztwa rolniczego; planuje i zapewnia realizację zadań hodowlanych i chowu towarowego; prowadzi badania naukowe związane z chowem i hodowlą zwierząt; popularyzuje postęp hodowlany i naukowo-techniczny.

Zadania zawodowe:

 • wykonywanie ocen i analiz stanu chowu lub hodowli zwierząt gospodarskich w zakresie odpowiadającym celom tej produkcji;
 • określanie perspektyw rozwoju i racjonalnej produkcji mając na względzie wykorzystywanie miejscowych warunków hodowli lub chowu oraz zbytu;
 • prowadzenie bilansów paszowych, ocenianie warunków ich realizacji;
 • prowadzenie obrotu stada, selekcji oraz doskonalenie hodowlane i produkcyjne;
 • planowanie i realizowanie zadań wynikających z bieżącej produkcji zwierzęcej, jak: wybór zwierząt do chowu lub hodowli, zabezpieczenie warunków bytowych (pomieszczenia), żywienia, użytkowania oraz wykorzystanie i rozdysponowanie produkcji;
 • prowadzenie obserwacji dotyczących kondycji i stanu zdrowotnego zwierząt;
 • formułowanie wniosków i wykorzystywanie fachowców wspomagających: lekarzy weterynarii i instruktorów - doradców;
 • organizowanie pracy i nadzorowanie personelu zatrudnionego przy chowie lub hodowli zwierząt;
 • prowadzenie wymaganej dokumentacji zawodowo-hodowlanej w zakresie selekcji i kojarzeń oraz prostej dokumentacji ekonomicznej;
 • korzystanie z literatury zawodowej oraz wdrażanie nowych technologii do produkcji;
 • prowadzenie badań naukowych związanych z chowem i hodowlą zwierząt;
 • popularyzowanie wyników badań i doświadczeń w zakresie postępu hodowlanego i technologii produkcji;
 • przestrzeganie przepisów hodowlanych, ochrony środowiska, bhp i ppoż.

Inżynier zootechniki

zł45.00Cena