Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku INŻYNIER SPAWALNIK

 

 • dokumentacja w wersji elektronicznej do pobrania,
 • format pliku .doc

 

Nazwa zawodu: Inżynier spawalnik

Kod: 214410

Synteza: Odpowiada za realizowanie i organizowanie prac spawalniczych; opracowuje i wdraża nowe technologie spawalnicze; weryfikuje jakość realizowanych prac i ich zgodność z harmonogramem i wytycznymi technicznymi; koordynuje i nadzoruje prace zespołu spawaczy.

Zadania zawodowe:

 • sprawowanie nadzoru technologicznego nad procesami spawania, w tym dobieranie narzędzi i maszyn spawalniczych, dobieranie parametrów technicznych wynikających ze specyfiki danej obróbki oraz możliwości technologicznych;
 • opracowywanie, modyfikowanie i wdrażanie nowych technologii spawalniczych oraz doskonalenie procesu spawania pod kątem poprawy wydajności, obniżenia kosztów produkcji, skracania czasu przezbrojeń, poprawy jakości oraz bezpieczeństwa;
 • analizowanie stanu technologii i technik spawalniczych oraz ocenianie ich przydatności do konkretnych zadań produkcyjnych;
 • opracowywanie i pełnienie nadzoru nad właściwym prowadzeniem dokumentacji technologicznej i warsztatowej dla działu produkcyjnego;
 • analizowanie dokumentacji technicznej pod względem zastosowania określonej technologii spawalniczej oraz zgodności dokumentacji konstrukcyjnej i technologicznej z obowiązującymi normami spawalniczymi;
 • aktualizowanie dokumentacji technologicznej oraz prowadzenie audytów technologicznych;
 • sprawowanie nadzoru nad przygotowaniem próbek złączy spawanych do badań defektoskopowych;
 • kontrolowanie jakości wykonanych spoin;
 • rozwiązywanie bieżących problemów technicznych, technologicznych 
  i organizacyjnych na liniach spawalniczych;
 • opracowywanie zakładowej instrukcji technologicznej spawania oraz sprawowanie nadzoru nad jej aktualizowaniem;
 • sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem przez spawaczy obowiązujących norm, przepisów oraz instrukcji spawalniczych;
 • prowadzenie ewidencji sprzętu spawalniczego oraz sporządzanie harmonogramu przeglądów urządzeń spawalniczych;
 • sprawowanie nadzoru nad konserwacją i naprawami sprzętu spawalniczego;
 • wdrażanie norm jakości ISO oraz prowadzenie dokumentacji ISO;
 • zapewnienie bezpiecznego środowiska pracy, kontrolowanie przestrzegania przepisów bhp, ochrony ppoż. i ochrony środowiska.

Inżynier spawalnik

zł45.00Cena