Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku INŻYNIER RUCHU DROGOWEGO

 

 • dokumentacja w wersji elektronicznej do pobrania,
 • format pliku .doc

 

Nazwa zawodu: Inżynier ruchu drogowego

Kod: 216401

Synteza: Zajmuje się projektowaniem organizacji ruchu drogowego; sporządza analizy szczegółowe dla dróg i ulic, w tym dla miejsc szczególnie niebezpiecznych na tych drogach; opracowuje projekty organizacji ruchu na drogach i ulicach uwzględniając wnioski wynikające z przeprowadzonych analiz organizacji i bezpieczeństwa ruchu drogowego; zajmuje się opracowywaniem projektów tymczasowej organizacji ruchu w nagłych przypadkach oraz przygotowuje specyfikacje techniczne do projektów związanych z poprawą bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Zadania zawodowe:

 • sporządzanie projektów organizacji ruchu drogowego;
 • projektowanie sygnalizacji świetlnej oraz sterowania ruchem na skrzyżowaniach drogowych;
 • opiniowanie projektów organizacji ruchu oraz prowadzenie ewidencji zatwierdzonych projektów organizacji ruchu drogowego;
 • analizowanie i ocena stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez m.in. prowadzenie mapy wypadków;
 • sporządzanie analiz projektów sygnalizacji świetlnych i projektów koordynacji ciągów skrzyżowań z sygnalizacją;
 • dokonywanie okresowych pomiarów natężenia ruchu drogowego;
 • opracowywanie analiz szczegółowych dla zagrożonych dróg i miejsc szczególnie niebezpiecznych na tych drogach;
 • opracowywanie i zlecanie do opracowania stałych projektów organizacji ruchu na drogach uwzględniających wnioski wynikające z przeprowadzonych analiz organizacji i bezpieczeństwa ruchu;
 • opracowywanie projektów tymczasowej organizacji ruchu w nagłych przypadkach awarii urządzenia w pasie drogowym lub w jego pobliżu, w wyniku którego nastąpiło zagrożenie dla ruchu drogowego lub możliwość wystąpienia szkód materialnych;
 • prowadzenie kontroli prawidłowości zastosowania i funkcjonowania znaków drogowych, sygnalizacji świetlnych i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz ich zgodności z przepisami i normami;
 • sprawdzanie w terenie zgodności istniejącej organizacji ruchu z organizacją ruchu zatwierdzoną;
 • prowadzenie cyfrowej ewidencji oznakowanie sieci dróg wojewódzkich w postaci plików graficznych i rastrowych;
 • zarządzanie ruchem na drogach publicznych zgodnie z zatwierdzoną organizacją ruchu i obowiązującymi przepisami prawa;
 • zlecanie i nadzorowanie prac związanych z bieżącym utrzymaniem, konserwacją i modernizacją sygnalizacji świetlnych, oznakowania poziomego, pionowego i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego;
 • opracowywanie specyfikacji technicznych do projektów związanych z poprawą bezpieczeństwa ruchu drogowego;
 • prowadzenie spraw dotyczących wydawania zezwoleń na wykorzystanie dróg w sposób szczególny oraz opiniowanie wykorzystania dróg w sposób szczególny, dla których zezwolenie wydaje inny organ zarządzający ruchem;
 • utrzymywanie stałego kontaktu z jednostkami administracji publicznej odpowiedzialnymi za zarządzanie drogami;
 • współpraca w zakresie organizacji ruchu i jego bezpieczeństwa z innymi organami zarządzającymi ruchem, zarządami dróg i kolei, policją oraz innymi jednostkami.

Inżynier ruchu drogowego

zł45.00Cena