Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku INŻYNIER POŻARNICTWA

 

 • dokumentacja w wersji elektronicznej do pobrania,
 • format pliku .doc

 

Nazwa zawodu: Inżynier pożarnictwa

Kod: 214910

Synteza: Wykonuje prace organizacyjne, kontrolne, nadzorcze, analityczne i dowódcze w jednostkach organizacyjnych ochrony przeciwpożarowej, których celem jest rozpoznawanie i ocena zagrożeń, kierowanie akcjami ratowniczymi i gaśniczymi, analizowanie zabezpieczeń przeciwpożarowych obiektów, racjonalna eksploatacja wyposażenia technicznego straży pożarnych i prowadzenie działalności szkoleniowej.

Zadania zawodowe:

 • wykonywanie funkcji organizacyjnych, kontrolnych i nadzorczych w systemie ochrony przeciwpożarowej;
 • planowanie i organizowanie działalności jednostek państwowej straży pożarnej oraz kierowanie tokiem ich służby;
 • analizowanie i dokonywanie oceny zagrożenia pożarowego obiektów, procesów technologicznych obszarów leśnych, wsi, osiedli i miast oraz innych zagrożeń miejscowych o charakterze niebezpieczeństwa powszechnego;
 • przygotowywanie decyzji z zakresu rozpoznawania zagrożeń pożarowych oraz innych o charakterze zagrożeń lokalnych;
 • współudział w projektowaniu obiektów budowlanych w zakresie wymagań bezpieczeństwa pożarowego;
 • ocenianie przydatności i dobór systemów automatycznych zabezpieczeń przeciw- pożarowych oraz środków gaśniczych alarmowych i wykrywających zagrożenie pożarowe, wybuchowe i inne;
 • przestrzeganie zasad ekonomiki działań w zakresie ochrony przed pożarami oraz skutkami innych zagrożeń;
 • kierowanie zespołami ludzkimi w akcjach ratowniczo-gaśniczych i przy likwidacji skutków awarii i katastrof;
 • zapewnianie bezpiecznych warunków pracy dla załóg uczestniczących w akcjach ratowniczo-gaśniczych i usuwania skutków innych zdarzeń;
 • ustalanie przyczyn oraz okoliczności powstania i rozprzestrzeniania się pożarów;
 • organizowanie i prowadzenie szkoleń w zakresie doskonalenia zawodowego w jednostkach organizacyjnych państwowej straży pożarnej;
 • organizowanie pracy związanej z utrzymaniem i bieżącą eksploatacją pojazdów pożarniczych oraz ich wyposażenia technicznego;
 • dokonywanie ocen stanu technicznego specjalistycznego sprzętu ratowniczo- gaśniczego;
 • przestrzeganie zasad racjonalnego wykorzystania wyposażenia technicznego w akcjach ratowniczo-gaśniczych;
 • opracowywanie i posługiwanie się przepisami i instrukcjami z zakresu bezpieczeństwa pożarowego;
 • posługiwanie się komputerowymi systemami informatycznymi oraz programami związanymi z wykonywaną pracą.

Inżynier pożarnictwa

zł45.00Cena