Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku INŻYNIER OGRODNICTWA

 

 • dokumentacja w wersji elektronicznej do pobrania,
 • format pliku .doc

 

Nazwa zawodu: Inżynier ogrodnictwa

Kod: 213204

Synteza: Organizuje i nadzoruje produkcję ogrodniczą w przedsiębiorstwach i zakładach zajmujących się tą dziedziną oraz buduje, pielęgnuje i konserwuje tereny zieleni; prowadzi badania naukowe, opracowuje nowe technologie i hodowlę roślin ogrodniczych oraz prowadzi doradztwo, prace projektowe i rzeczoznawstwo w zakresie ogrodnictwa w określonych specjalnościach.

Zadania zawodowe:

 • prowadzenie badań w zakresie upraw ogrodniczych i opracowywanie lub udoskonalanie metod upraw;
 • prowadzenie badań w dziedzinie hodowli roślin ogrodniczych i opracowywanie nowych lub udoskonalonych metod hodowli;
 • projektowanie zieleńców i terenów zielonych w osiedlach oraz sprawowanie nadzoru nad ich wykonawstwem i pracami konserwatorskimi;
 • opracowywanie instrukcji technologicznych dla produkcji roślin ogrodniczych, uprawianych w otwartym gruncie i pod osłonami;
 • opracowywanie instrukcji ochrony roślin ogrodniczych przed chwastami, chorobami i szkodnikami, wdrażanie ich do praktyki oraz nadzór nad wykonawstwem odpowiednich zabiegów sprzętem mechanicznym;
 • opracowywanie wymogów jakościowych produktów oraz norm jakościowych dla owoców, warzyw, kwiatów;
 • prowadzenie doradztwa fachowego we własnym zakresie lub z ramienia instytucji do tego powołanych przez państwo, samorząd terytorialny, jednostki gospodarcze i społeczne;
 • sprawowanie nadzoru nad pracami i działalnością związaną z rozwojem ogrodnictwa, prowadzoną przez różne podmioty gospodarcze z ramienia urzędów państwowych, samorządowych i organizacji, które zatrudniają w tym zakresie specjalistów ogrodników;
 • współpraca z wydawnictwami, zajmującymi się tematyką ogrodniczą i opracowywanie dla nich: podręczników, poradników, artykułów ulotek itp. z zakresu ogrodnictwa, w celu upowszechniania wiedzy ogrodniczej i wdrażania osiągnięć nauki w tym zakresie;
 • prowadzenie działalności handlowej w zakresie zaopatrzenia ogrodnictwa w niezbędne środki produkcji i organizacji zbytu produktów ogrodniczych na rynek wewnętrzny i eksport;
 • współpraca z placówkami naukowymi, innymi zakładami, specjalistami innych dziedzin celem rozwiązania zaistniałych problemów oraz wdrażania postępu technicznego;
 • śledzenie nowych opracowań i studiowanie literatury fachowej.

Inżynier ogrodnictwa

zł45.00Cena