Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku INŻYNIER MECHANIK LOTNICZY

 

 • dokumentacja w wersji elektronicznej do pobrania,
 • format pliku .doc

 

Nazwa zawodu: Inżynier mechanik lotniczy

Kod: 214408

Synteza: Nadzoruje naprawy główne (remonty i naprawy specjalne) oraz modyfikacje statków powietrznych albo ich zespołów i wyposażenia lotniczego; sprawuje kontrolę nad mechanikami w zakresie wykonywania napraw zgodnie z obowiązującą dokumentacją techniczną i przy użyciu właściwych części i materiałów; poświadcza czynności wykonywane na samolocie zgodnych z obowiązującymi normami europejskimi Part – 66; zapewnia utrzymanie w technicznej zdatności do lotu statków powietrznych, ich zespołów lub wyposażenia lotniczego.

Zadania zawodowe:

 • poświadczanie czynności wykonywanych na samolocie zgodnych 
  z obowiązującymi normami europejskimi Part – 66 w zakresie kategorii C;
 • nadzorowanie czynności technicznych na samolocie podczas przeglądów okresowych wyższego rzędu oraz czynności lotniczych na samolocie bezpośrednio przed lotem;
 • dokonywanie szczegółowych ocen technicznych statków powietrznych, ich zespołów i wyposażenia pod względem koniecznego zakresu napraw;
 • nadzorowanie wykonywania napraw, zgodnie z obowiązującą dokumentacją techniczną, we właściwej kolejności, przy zastosowaniu wymaganej technologii oraz przy użyciu właściwych narzędzi, części i materiałów, posiadających ważne dokumenty albo atesty;
 • nadzorowanie demontażu statków powietrznych, ich zespołów i wyposażenia przed naprawą i w jej trakcie oraz nadzorowanie montażu ostatecznego po przeprowadzonej naprawie;
 • nadzorowanie prowadzenia dokumentacji przebiegu napraw oraz potwierdzanie zarejestrowanych w niej kolejnych operacji technologicznych, wykonanych przez mechaników lotniczych, pod względem zgodności 
  z obowiązującą dokumentacją techniczną, potwierdzanie zastosowania właściwych części i materiałów oraz potwierdzanie całości wykonanych napraw;
 • poświadczanie wykonania obsługi okresowej, bieżącej, doraźnej oraz bieżących napraw, łącznie z poświadczaniem bieżącej zdatności do lotu statku powietrznego, jego zespołów i wyposażenia lotniczego;
 • nadzorowanie przestrzegania terminów ważności świadectw sprawności technicznej statków powietrznych, ich zespołów i wyposażenia, a także innych dokumentów zezwalających na ich użytkowanie;
 • projektowanie podzespołów i części oraz projektowanie procesów wytwarzania i regeneracji podzespołów i części statków powietrznych;
 • projektowanie i nadzorowanie procesów poszukiwania niesprawności 
  w instalacjach statków powietrznych;
 • współdziałanie w zakresie sprawowania nadzoru nad wykonywaniem napraw z właściwym organem państwowego lotniczego nadzoru technicznego;
 • zapewnienie bezpiecznego środowiska pracy, kontrolowanie przestrzegania przepisów bhp, ochrony ppoż. i ochrony środowiska.

Inżynier mechanik lotniczy

zł45.00Cena