Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku INŻYNIER INŻYNIERII ŚRODOWISKA - SYSTEMY WODOCIĄGOWE I KANALIZACYJNE

 

 • dokumentacja w wersji elektronicznej do pobrania,
 • format pliku .doc

 

Nazwa zawodu: Inżynier inżynierii środowiska – systemy wodociągowe i kanalizacyjne

Kod: 214306

Synteza: Zajmuje się systemami wodociągowymi i kanalizacyjnymi w sferze komunalnej i przemysłowej; prowadzi badania, projektuje, opracowuje koncepcje i metody działania dotyczące sposobów zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków, sposobów zmniejszenia zużycia wody w zakładach przemysłowych, technologii uzdatniania wody i oczyszczania ścieków; sprawuje nadzór nad budową nowych obiektów lub systemów wodociągowych i kanalizacyjnych oraz kieruje ich eksploatacją.

Zadania zawodowe:

 • projektowanie ujęć wody, układów transportujących wodę i ścieki oraz stacji uzdatniania wody i oczyszczalni ścieków na potrzeby komunalne i przemysłowe;
 • zbieranie danych oraz analizowanie planów zagospodarowania przestrzennego w zakresie ilości zużycia wody i ilości odprowadzanych ścieków;
 • dokonywanie oceny źródła wody pod względem jego lokalizacji, wielkości zasobów eksploatacyjnych oraz jakości wody;
 • opracowywanie bilansu ścieków pod względem ich ilości i jakości oraz bilansu zapotrzebowania na wodę;
 • dokonywanie wyboru technologii uzdatniania wody i oczyszczania ścieków;
 • studiowanie osiągnięć postępu technicznego w kraju i w świecie w dziedzinie technologii uzdatniania wody i oczyszczania ścieków oraz wdrażanie ich w projektach inwestycyjnych;
 • dokonywanie uzgodnień opracowywanych koncepcji i projektów systemów wodociągowych i kanalizacyjnych, sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, uzdatniania wody i oczyszczania ścieków z właściwymi organami władz terenowych;
 • opracowywanie ofert przetargowych oraz uczestniczenie w przetargach;
 • opracowywanie dokumentacji rozruchu oraz instrukcji eksploatacji i bhp dla systemów wodociągowych i kanalizacyjnych;
 • pełnienie nadzoru autorskiego nad budową zaprojektowanego obiektu lub systemu;
 • udział w rozruchu obiektów i systemów wodociągowych i kanalizacyjnych;
 • lokalizowanie i korygowanie wadliwego działania wcześniej zaprojektowanych i eksploatowanych rozwiązań projektowych, bądź produkowanych urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych;
 • branie udziału w ustanawianiu standardów kontroli i procedur, zapewniających sprawne funkcjonowanie i bezpieczeństwo systemów wodociągowych i kanalizacyjnych w trakcie ich eksploatowania;
 • kierowanie utrzymaniem i naprawami istniejących systemów wodociągowych i kanalizacyjnych wraz z instalacją i wyposażeniem;
 • studiowanie i doradzanie w zakresie technicznych i ekonomicznych aspektów zastosowanych rozwiązań, materiałów i armatury, stanowiących wyposażenie instalacyjne systemów wodociągowych i kanalizacyjnych;
 • opracowywanie nowych rozwiązań projektowych w zakresie gospodarki wodno-ściekowej, umożliwiających wielokrotne wykorzystanie obiegów wodnych oraz wykorzystujących oczyszczone ścieki jako źródło wody przemysłowej;
 • opracowywanie dokumentacji wodno-prawnej dotyczącej poboru wody i odprowadzania ścieków;
 • opracowywanie norm technicznych w zakresie systemów wodociągowych i kanalizacyjnych.

Inżynier inżynierii środowiska – systemy wodociągowe i kanalizacyjne

zł45.00Cena