Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku INŻYNIER INŻYNIERII ŚRODOWISKA - OCZYSZCZANIE MIAST I GOSPODARKA ODPADAMI

 

 • dokumentacja w wersji elektronicznej do pobrania,
 • format pliku .doc

 

Nazwa zawodu: Inżynier inżynierii środowiska – oczyszczanie miast i gospodarka odpadami

Kod: 214305

Synteza: Prowadzi badania, opracowuje i ulepsza koncepcje i metody składowania odpadów w miejscach ich powstawania, transportu odpadów oraz technologii ich unieszkodliwiania; doradza w sprawach technicznych i ekonomicznych procesów technologicznych unieszkodliwiania odpadów, stosowania urządzeń do zbierania odpadów oraz środków transportowych i innych.

Zadania zawodowe:

 • doradzanie i projektowanie najbardziej sprawnych systemów gromadzenia, transportu i utylizacji odpadów bytowych i przemysłowych;
 • opracowywanie projektów wysypisk śmieci, gromadzenia odpadów przemysłowych, w zależności od ich rodzaju oraz sposobu utylizacji (kompostowanie, spalanie);
 • opracowywanie zaleceń dotyczących metod pracy oraz kolejności operacji technologicznych, jakie należy wykonać u źródła powstawania odpadów, w składowaniu, transporcie i utylizacji;
 • doradzanie w sprawach lokalizacji zakładów zajmujących się zbieraniem i utylizacją odpadów bytowych i przemysłowych;
 • obliczanie kosztów projektowania i eksploatacji przedsiębiorstw zajmujących się usuwaniem i utylizacją odpadów;
 • studiowanie i doradzanie nowych technologii przemysłowych w zakresie technicznych aspektów minimalizowania ilości odpadów oraz ich usuwania i unieszkodliwiania;
 • opiniowanie i branie udziału w testowaniu nowego sprzętu i taboru stosowanego do gromadzenia, transportu i utylizacji odpadów;
 • eksploatowanie istniejących wysypisk odpadów;
 • prowadzenie konsultacji, dotyczących nowych rozwiązań w zakresie zbierania, transportu i unieszkodliwiania odpadów oraz powtórnego ich wykorzystania jako surowców wtórnych;
 • branie udziału w ustanawianiu standardów kontroli i procedur, zapewniających sprawne funkcjonowanie proponowanych rozwiązań technicznych i organizacyjnych;
 • wykonywanie zadań związanych z podanymi wyżej;
 • nadzór nad innymi pracownikami w sferze projektowania, budowy i nadzoru technicznego zakładów zajmujących się oczyszczaniem miast i gospodarką odpadami.

Inżynier inżynierii środowiska – oczyszczanie miast i gospodarka odpadami

zł45.00Cena