Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku INŻYNIER INŻYNIERII ŚRODOWISKA - GAZOWE URZĄDZENIA, INSTALACJE I SIECI ENERGETYCZNE

 

 • dokumentacja w wersji elektronicznej do pobrania,
 • format pliku .doc

 

Nazwa zawodu: Inżynier inżynierii środowiska – gazowe urządzenia, instalacje i sieci energetyczne

Kod: 214301

Synteza: Projektuje urządzenia gazowe, instalacje i sieci energetyczne w sferze komunalnej i przemysłowej; opracowuje nowe technologie i ulepsza już istniejące oraz prowadzi badania w dziedzinie ochrony środowiska; opracowuje koncepcje i metody działań dotyczące ulepszania instalacji gazowych i energetycznych; sprawuje nadzór nad budową nowych obiektów i sieci energetycznych oraz kieruje ich eksploatacją.

Zadania zawodowe:

 • zbieranie danych oraz analizowanie planów zagospodarowania przestrzennego w zakresie zapotrzebowania na media energetyczne;
 • opracowywanie bilansu energetycznego jednostek terenowych, obiektów, instalacji, itp. oraz opracowywanie i ulepszanie koncepcji i metod działania instalacji gazowych i energetycznych (np. instalacji wewnętrznych 
  w obiektach użyteczności publicznej i budynkach mieszkalnych oraz instalacji zewnętrznych – sieciowych);
 • projektowanie i ulepszanie instalacji gazowych i energetycznych na potrzeby komunalne i przemysłowe;
 • projektowanie aparatury kontrolno-pomiarowej oraz urządzeń i instalacji automatycznej regulacji, sterowania i zabezpieczeń urządzeń i instalacji gazowych i energetycznych;
 • dokonywanie uzgodnień opracowywanych koncepcji i projektów instalacji gazowych i energetycznych z właściwymi organami władz terenowych;
 • opracowywanie dokumentacji rozruchu oraz instrukcji eksploatacji i bhp dla instalacji gazowych i energetycznych;
 • pełnienie nadzoru autorskiego nad budową zaprojektowanego obiektu lub systemu;
 • sprawowanie nadzoru nad budową nowych obiektów i sieci energetycznych oraz kierowanie ich eksploatacją;
 • sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem norm technologicznych i jakościowych wykonywanych prac budowlanych w zakresie montażu instalacji i urządzeń energetycznych w założonych ramach czasowych i finansowych;
 • uczestniczenie w rozruchu obiektów i instalacji gazowych i energetycznych;
 • kierowanie utrzymaniem i naprawami istniejących obiektów i instalacji gazowych i energetycznych;
 • lokalizowanie i korygowanie wadliwego działania wcześniej zaprojektowanych i eksploatowanych rozwiązań projektowych obiektów i instalacji gazowych i energetycznych;
 • branie udziału w ustanawianiu standardów kontroli i procedur, zapewniających sprawne funkcjonowanie i bezpieczeństwo obiektów i instalacji gazowych i energetycznych; w trakcie ich eksploatacji;
 • opracowywanie raportów, ekspertyz i opinii technicznych z zakresu instalacji i sieci energetycznych z uwzględnieniem kwestii ochrony środowiska;
 • zapewnienie bezpiecznego środowiska pracy, dbanie o przestrzeganie przepisów bhp, ochrony ppoż. i ochrony środowiska.

Inżynier inżynierii środowiska – gazowe urządzenia, instalacje i sieci energety

zł45.00Cena