Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku INŻYNIER GÓRNIK - WIERTNICTWO

 

 • dokumentacja w wersji elektronicznej do pobrania,
 • format pliku .doc

 

Nazwa zawodu: Inżynier górnik – wiertnictwo

Kod: 214604

Synteza: Planuje, organizuje i nadzoruje prace wiertnicze, zgodnie z przepisami górniczymi i zasadami techniki górniczej, w celu wykrycia zalegających bogactw naturalnych oraz udostępnia złoża do eksploatacji metodą otworową.

Zadania zawodowe:

 • opracowywanie i nadzorowanie technologii wiercenia oraz prac pomocniczych, tj. przygotowania odpowiedniej płuczki, zamykania horyzontów wodnych, orurowania, cementowania rur okładzinowych itp.;
 • opracowywanie planu robót przygotowawczych pod wiercenia;
 • opracowywanie instrukcji do prac wiertniczych;
 • nadzorowanie prac związanych z zabezpieczeniem otworu przed erupcją, zapobieganie wybuchom gazu, wypływom solanek i ropy;
 • planowanie i nadzorowanie prac związanych z demontażem urządzeń wiertniczych, przygotowaniem sprzętu do transportu oraz przywracaniem terenu wierceń do pierwotnego stanu;
 • sporządzanie norm pracy obowiązujących w wiertnictwie oraz kontrolowanie ich przestrzegania;
 • nadzorowanie prawidłowej eksploatacji urządzeń i narzędzi wiertniczych;
 • kontrolowanie przestrzegania postanowień przepisów prawa górniczego, geologicznego oraz planu ruchu;
 • nadzorowanie przestrzegania przepisów bhp, ppoż. i ochrony środowiska;
 • kierowanie pracami ratunkowymi w otworach wiertniczych;
 • kontrolowanie eksploatacji i likwidacji otworów wiertniczych;
 • prowadzenie prac badawczych z zakresu technologii wiercenia oraz konstrukcji, technologii wytwarzania i eksploatacji urządzeń i narzędzi wiertniczych;
 • organizowanie i prowadzenie szkoleń pracowników.

Inżynier górnik – wiertnictwo

zł45.00Cena