Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku INŻYNIER GÓRNIK - GÓRNICTWO PODZIEMNE

 

 • dokumentacja w wersji elektronicznej do pobrania,
 • format pliku .doc

 

Nazwa zawodu: Inżynier górnik – górnictwo podziemne

Kod: 214603

Synteza: Planuje i opracowuje dokumentację techniczną eksploatacji złóż; organizuje i nadzoruje ruch zakładu górniczego i jego elementów składowych, w celu wydobycia węgla kamiennego ze złóż podziemnych, w sposób zapewniający maksymalną efektywność gospodarczą, przy równoczesnym zapewnieniu niezbędnego bezpieczeństwa i higieny pracy załogom zatrudnionym pod ziemią oraz ograniczeniu do minimum ujemnego wpływu eksploatacji górniczej na otoczenie, pod rygorem prawa górniczego i wszystkich wydanych na jego podstawie aktów prawnych, przepisów szczegółowych i unormowań.

Zadania zawodowe:

 • udostępnianie kolejnych części złoża w ramach wyznaczonego obszaru górniczego wyrobiskami kamiennymi (szyby, przekopy);
 • nadzorowanie rozcinki pokładów chodnikami węglowymi i kamienno-węglowymi;
 • kierowanie robotami eksploatacyjnymi, z zastosowaniem właściwych systemów eksploatacji, sposobu urabiania i ładowania urobku (mechanizacja pełna lub częściowa);
 • nadzorowanie robót strzałowych i gospodarki środkami strzałowymi;
 • nadzorowanie obudowy wyrobisk eksploatacyjnych (obudowa zmechanizowana, indywidualna stalowa lub drewniana);
 • nadzorowanie likwidacji wybranych przestrzeni, tj. wykonywania zawału, podsadzki hydraulicznej lub suchej;
 • organizowanie transportu urobku, materiałów i urządzeń;
 • rozpoznawanie i zwalczanie zagrożeń naturalnych, tj. wdarcia się wód, wydzielania się metanu i dwutlenku węgla, wzmożonego ciśnienia górotworu, tąpań, wyrzutów gazów i skał, skłonności pyłu węglowego do wybuchu, skłonności węgla do samozapłonu i pożarów podziemnych;
 • kierowanie robotami przy instalowaniu urządzeń wentylacji, klimatyzacji, przy odmetanowaniu złóż;
 • kierowanie ratownictwem górniczym;
 • nadzorowanie przestrzegania przepisów górniczych, geologicznych, ochrony środowiska, bhp i ppoż.;
 • prowadzenie prac naukowych, badawczych i wdrożeniowych z dziedziny technologii i techniki górniczej oraz zagrożeń naturalnych.

Inżynier górnik – górnictwo podziemne

zł45.00Cena