Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku INŻYNIER GÓRNIK - GÓRNICTWO OTWOROWE

 

 • dokumentacja w wersji elektronicznej do pobrania,
 • format pliku .doc

 

Nazwa zawodu: Inżynier górnik – górnictwo otworowe

Kod: 214601

Synteza: Planuje, organizuje i nadzoruje eksploatację otworami wiertniczymi kopalin ciekłych i gazowych, zgodnie z przepisami górniczymi, geologicznymi i zasadami techniki oraz zaopatruje odbiorców w te kopaliny, z zachowaniem określonych norm jakościowych.

Zadania zawodowe:

 • planowanie, organizowanie i nadzorowanie prac związanych z wierceniem otworów poszukiwawczych i eksploatacyjnych, ich dowiercaniem i oddawaniem do eksploatacji oraz rekonstrukcją odwiertów i ich prawidłową likwidacją;
 • organizowanie procesów produkcyjnych i zarządzanie zakładem górniczym;
 • nadzorowanie wykonywania okresowych i ciągłych pomiarów parametrów złożowych i pomiarów ilościowo-jakościowych w odwiertach eksploatacyjnych (pomiar ciśnień, temperatury, przepływu płynów złożowych itp.);
 • projektowanie optymalnych warunków eksploatacji kopalin na podstawie parametrów złożowych;
 • planowanie i nadzorowanie prawidłowej eksploatacji urządzeń wydobywczych;
 • planowanie i nadzorowanie pracy gazoliniarni oraz intensyfikacji wydobycia (np. zabiegi kwasowania, szczelinowania, wygrzewania, nawadniania, odbudowy ciśnień złożowych);
 • nadzorowanie przestrzegania przepisów górniczych, geologicznych, ochrony środowiska, bhp i ppoż.;
 • kierowanie pracami ratunkowymi w otworach wiertniczych;
 • sporządzanie instrukcji pracy dla poszczególnych stanowisk pracy;
 • sporządzanie planów zagospodarowywania nowych złóż;
 • kontrolowanie prawidłowości dokumentacji dotyczących prac wydobywczych;
 • prowadzenie prac badawczych z zakresu poszukiwania i eksploatacji kopalin, konstrukcji, technologii i eksploatacji maszyn i urządzeń wydobywczych oraz pomocniczych, na potrzeby górnictwa ropy naftowej, gazu i surowców płynnych;
 • organizowanie i kontrolowanie pracy podległych zespołów;kierowanie, organizowanie i prowadzenie szkoleń pracowników.

Inżynier górnik – górnictwo otworowe

zł45.00Cena